Lyssna på sidan Lyssna

Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

Planen gäller för Vattudalsskolan i Strömsund och läsåret 2022/2023.

Vision

Alla på Vattudalsskolan ska arbeta för trygghet, respekt och studiero.

Vattudalsskolans plan för att främja likabehandling

Elever, vårdnadshavare och personal ska vara medvetna om Vattudalsskolans ”Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling”.


Enligt Skollagen (2010:800) ligger ansvaret hos huvudmannen både att se till att det bedrivs ett aktivt arbete mot kränkande behandling samt att det finns en årlig plan. I diskrimineringslagen (2008:567) beskriver man det som utbildningssamordnarens ansvar att förebygga diskriminering samt upprätta en likabehandlingsplan. Alla skolor ska följa de styrdokument som gäller.

Vid Vattudalsskolan gäller att

 • All personal aktivt förhindrar alla former av kränkning.
 • Ingen ska utsättas för någon form av kränkande behandling.
 • Om kränkande behandling trots allt äger rum, ska en rad åtgärder vidtas för att kränkningen omedelbart ska upphöra.

Vattudalsskolans förebyggande åtgärder

 • Vi har tydliga trivselregler i samarbete med eleverna.
 • Det finns många vuxna i skolans studiehall och korridorer.
 • Cafeterian/studiehall i centrum för alla på skolan.
 • Vi genomför hälsosamtal med eleverna i årskurs 7 samt en enkät på våren i årskurs 9.
 • Elevråd och klassråd genomförs kontinuerligt. Föräldraråd genomförs två gånger per termin. Föräldramöten en gång per termin.
 • Olika gemensamma aktiviteter minst en gång per termin.
 • Friluftsverksamhet såsom kanottur, fjällvandring etc.
 • Alla föräldrar informeras vid höstens föräldramöten om skolans ”Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling”. Det skickas även ett mejl hem med planen.
 • ”Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling” finns på Vattudalsskolans hemsida.
 • Synpunkter kring det förebyggande arbetet lämnas skriftligen via skolans hemsida.
 • Personalen på Vattudalsskolan arbetar kontinuerligt för att förebygga och följa upp diskriminering och kränkande behandling. Arbetet gäller i alla led!

Konkreta åtgärder

Skolan har enligt skollagen och diskrimineringslagen ett ansvar att reagera så fort man fått kännedom om något som kan räknas som kränkande behandling eller diskriminering. Det betyder att så fort någon ur personalen sett eller hört något anses skolan ha fått kännedom om det och förväntas agera.


Alla på skolan har ansvar att agera när någon utsätts eller misstänks utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Ingen ska vänta på att det är något som ”går över” eller något som ”någon annan” tar hand om. Alla samtal/kontakter ska dokumenteras.

Målen för läsåret 2022/23 är att:

 • Eleverna ska respektera sig själva och varandra och känna trygghet på skolan.
 • Motverka incidenter i skolans alla lokaler.
 • Förebygga incidenter på sociala medier.
 • Förankra ”Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling” hos personal, vårdnadshavare och elever.
 • Använda planen som ett levande dokument.
 • Systematiskt använda ”Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling”.
 • Vuxna i största möjliga mån ska vistas bland eleverna.

Handlingsplan vid kränkande behandling

 • Elev som känner sig kränkt eller som misstänker att annan elev känner sig kränkt, ska informera närmaste personal. I första hand mentor, lärare eller assistent. Vid behov finns även kurator, skolsköterska och rektor. All personal arbetar främjande, förebyggande, utredande och åtgärdande.
 • Vårdnadshavare som känner oro kan kontakta personal, biträdande rektor eller rektor.
 • Så fort personal får kännedom om kränkning/diskriminering informeras rektor muntligt och berörd personal utreder och dokumenterar. Elev eller elever som utsätter får ge sin version. Blanketten ”Anmälan om kränkning” fylls i och lämnas till EHT-teamet. Rektor gör en bedömning och informerar eller anmäler skyndsamt till huvudmannen. Eleverna informeras om hur vi går vidare. Vårdnadshavare till både den som utsätts och utsätter kontaktas och deltar vid behov. Om diskriminering eller kränkande behandling konstateras så ombeds de att omedelbart upphöra med sitt beteende.
 • Snabb uppföljning senast dagen efter. Om problemet kvarstår kan olika åtgärder komma ifråga beroende på situation och person. Vid val av åtgärd ska vi alltid ha fokus på att förmedla en väldigt tydlig signal till både elev och vårdnadshavare om att den här typen av beteende inte accepteras på vår skola.
 • Uppföljningar sker vid minst två tillfällen inom en månad, med berörda parter för att försäkra sig om att diskrimineringen eller den kränkande behandlingen har upphört. Om kränkningarna inte upphör tar EHT-teamet över för fortsatt utredning och eventuella åtgärder, till exempel nya möten med berörda, skolsocial kartläggning, anmälan till socialtjänsten, polisanmälan.
 • Berörd personal informeras om händelserna.
 • Om en elev upplever sig ha blivit utsatt av en personal så är det extra allvarligt och rektor ska informeras snarast. Rektor leder då utredningen och beslutar om åtgärder skyndsamt.

Flödesschema kränkande behandling

Flödesschema kränkande behandling.

Bildbeskrivning Flödeschema kränkande behandling

+

Bilden visar följande sex steg:

 • Kränkning.
 • Kontakt med personal, rektor.
 • Utredning: Anmälan om kränkning.
 • Utredning: Åtgärd.
 • Uppföljning.
 • Information till berörda.

Dokumentation

Ärenden som hanteras utifrån ”Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling” ska dokumenteras skriftligt och dateras. Den i personalen som uppmärksammat händelsen eller den som rektor delegerat till ska fylla i en blankett om händelsen. Ärenden sparas i arkivet och EHT-teamet dokumenterar även i Prorenata.

Uppföljning, utvärdering samt en plan för framtiden

Vattudalsskolans ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” utvärderas inför varje nytt läsår och revideras vid behov. Rektor har yttersta ansvar att handlingsplan följs.

Elevrådet ska vara delaktiga i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Denna ska också tas upp i föräldrarådet.

Elevhälsoteam, EHT

Elevhälsoteam, EHT

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Helene Englund

0670-162 35, 070-554 45 51
Skolsköterska

Barbro Lehoff

0670-162 36

Skolkurator

Lina Larsson

0670-164 59

Specialpedagog

Katarina Hansson

072-245 23 20

Rutin för att anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling på Vattudalsskolan

Anmäla

 • Elev som känner sig kränkt eller som misstänker att annan elev känner sig kränkt, ska informera närmaste personal. I första hand vänder man sig till mentor, lärare eller elevassistent. Vid behov finns även kurator, skolsköterska och rektor. All personal på Vattudalsskolan arbetar främjande, förebyggande, utredande och åtgärdande.
  Ansvarig: All personal.
  När? Omgående.
 • Så fort personal får kännedom om kränkning/diskriminering informeras rektor muntligt och berörd personal utreder och fyller i blanketten ”Anmälan om kränkning” skriftligt. Därefter lämnas anmälan till EHT-teamet. Rektor gör en bedömning av ärendet och informerar eller anmäler skyndsamt till huvudmannen.
  Ansvarig: Berörd personal, EHT-team, Rektor
  När? Omgående.
 • Om den som kränker tillhör personalgruppen så ska rektor informeras snarast. Rektor leder då utredningen och beslutar om åtgärder.
  Ansvarig: Berörd personal, Rektor
  När? Omgående.

Utreda och åtgärd

 • All personal är ansvarig för att utredning påbörjas, i första hand den som uppmärksammats på händelsen/kränkningen och i andra hand den som utredningen eventuellt delegerats till.
  Ansvarig: All personal.
  När? Omgående.
 • Samtliga utredningar lyfts i EHT-teamet för bedömning om fortsatt utredning, åtgärder som ska vidtas och systematisk kartläggning.
  Ansvarig: EHT-teamet
  När? Kontinuerligt.
 • Mentor informerar vårdnadshavare och elev om åtgärder som vidtas för att för att kränkningarna ska upphöra. Uppföljning sker vid minst två tillfällen inom en månad med berörda för att försäkra sig om att kränkningen upphört.
  Ansvarig: Mentor
  När? Omgående/Kontinuerligt, inom en månad

Checklista för utredning och åtgärder

 • Samtal med den kränkte.
 • Samtal med den som kränker. Samtalet ska leda till att den som kränker förstår allvaret och upphör med kränkningen omedelbart.
 • Berörd personal informeras.
 • Vårdnadshavare både till den som kränkts och den som kränker kontaktas skyndsamt.
 • Alla händelser utreds och vidtagna åtgärder dokumenteras löpande, kopia till EHT-teamet. Blanketten ”Anmälan om kränkning” används. Rektor informerar/anmäler till huvudman.
 • Utredning ska ske och stödinsatser ska dokumenteras. Berörd personal har ansvar för utredning, analys och bedömning av orsakerna till händelsen, åtgärder samt dokumentation. Stöd kan ges av EHT-teamet.
 • Berörd personal följer upp åtgärderna (ärendet) dagligen så länge akut behov kvarstår. Rapport till EHT-teamet och vårdnadshavare.
 • Uppföljning och analys av insatser, avslut.
 • Om kränkningarna inte upphör tar EHT-teamet över för fortsatt utredning och eventuella åtgärder, till exempel nya möten elev/vårdnadshavare, skolsocial kartläggning, anmälan till socialtjänsten, polisanmälan.

Kontakta oss

Vattudalsskolan

Parkgatan 9

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: