Lyssna på sidan Lyssna
Barn i klassrum

Frånvaro och ledighet

Grundskolan är obligatorisk och barn mellan 6 och 16 år har skolplikt. Du som vårdnadshavare är skyldig att se till så att ditt barn fullgör skolplikten – skolan ansvarar för att eleven uppnår målen. Skollagen reglerar skolans möjlighet att bevilja ledighet för andra orsaker än sjukdom eller liknande. Här finns samlad och viktig information om frånvaro och ledighet.

Information om frånvaro

Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt det vill säga är närvarande i skolan. Detta ansvar delas med skolan. Skolan arbetar främjande för att stärka de positiva förutsättningarna för närvaro och för att stärka barns hälsa. Ett led i det arbetet är att uppmärksamma och hantera både ogiltig och hög giltig frånvaro.

 • Ogiltig frånvaro innebär att eleven uteblir från undervisningen utan giltigt skäl.
 • Giltig frånvaro innebär sjukdom som är intygad av vårdnadshavare eller ledighet som är beviljad av ansvarig lärare eller rektor.

Kommunen arbetar för att minska frånvaron och har en övergripande handlingsplan för att stimulera hög närvaro.

Sjukanmälan via Skola24

För att underlätta skolans och ditt gemensamma arbete ska du som vårdnadshavare alltid anmäla frånvaro. Lärarna ska alltid registrera frånvaro i Skola24. När frånvaron är registrerad får vårdnadshavaren automatiskt ett meddelande via mejl eller sms.

Anmäl sjukdom innan skoldagens början, varje dag ditt barn är sjukt.


Du kan göra frånvaroanmälan i Skola24 kan på tre sätt:

 • Via telefon 0515-777614
 • Via dator - logga in på Skola24
 • Via mobilappen Skola24

För alternativ två och tre behövs ett användarkonto som du skapar med hjälp av aktiveringskoder, som du som vårdnadshavare får av skolan. Har du inte fått din kod, kontaktar du ditt barns skolexpedition.

Grundskolor i kommunen Öppnas i nytt fönster.

Rutiner för uppföljning av frånvaro

Ett fungerande frånvarosystem med regelbunden kontroll och uppföljning av elevernas frånvaro, gör att avvikelser och mönster tidigt kan bli synliga och kända. En snabb reaktion från skola och föräldrar ökar möjligheterna att ge det stöd eleven behöver för att öka skolnärvaron och undvika att frånvaron blir allt högre med tiden. Mot bakgrund av detta följer skolan upp både ogiltig och giltig frånvaro.

Ogiltig frånvaro

Vid första tillfället kontaktar mentor/klasslärare hemmet samma dag. Vid tredje tillfället kallar mentor/klasslärare vårdnadshavare och elev till möte på skolan. Vid fortsatt ogiltig frånvaro, vid sjätte tillfället, kopplas elevhälsoteamet in och rektor kallar vid behov vårdnadshavare och elev till ett nytt möte.

Giltig frånvaro

Mentor/klasslärare stämmer av elevernas frånvaro regelbundet under läsåret med ett intervall på sex veckor. Efter tre frånvarotillfällen under en sexveckors-period kontaktar mentor/klasslärare hemmet. Vid fortsatt upprepad frånvaro, sex tillfällen under en åttaveckors-period, anmäler mentor/klasslärare ärendet till skolsköterskan som tar kontakt med vårdnadshavare och elev. Skolsköterskan informerar sedan elevhälsoteamet. Fortsätter frånvaron att vara hög trots kontakter med vårdnadshavare informerar mentor/klasslärare återigen elevhälsoteamet.

Rektor kan vid behov kalla vårdnadshavare och elev till ett möte på skolan.

Sen ankomst

När en elev kommit för sent till lektion upprepade gånger kontaktar mentor/ klasslärare vårdnadshavaren. Om eleven fortsätter att ha upprepade sena ankomster anmäler klassläraren situationen till rektor eller elevhälsoteamet.

Skolsocial kartläggning

I arbetet med att ta reda på orsaken till elevens frånvaro kan rektor besluta att göra en skolsocial kartläggning. Den bidrar till att ge en bred information om elevens situation både i och utanför skolan. Den görs för att kommande anpassningar och stödåtgärder ska utgå från elevens behov, med målet att öka elevens närvaro. Det är i första hand skolkuratorn som gör kartläggningen.

Orosanmälan och vite

Om inte frånvaron minskar eller upphör trots insatser och möten med vårdnadshavare och elev, ansvarar rektor för att en göra en orosanmälan till socialtjänsten efter information till vårdnadshavare.


I sista hand överlämnas ärendet till förvaltningschefen vid barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen för bedömning utifrån rektors utredning. Finns brister enligt skollagen 7 kap 23 §, vårdnadshavarens ansvar att se till att skolplikten fullgörs, kan nämnden fatta beslut om vitesföreläggande.

Information om ledighet

Så här ansöker du om ledighet.

 • Vid ansökan om kortare ledighet ska du lämna ansökan till mentor minst två veckor före ledigheten.
 • Om ansökan gäller längre ledighet måste du lämna ansökan till skolan minst sex veckor före ledigheten. Då krävs att det finns synnerliga skäl och det är bara rektor som kan bevilja ledigheten.
 • Båda vårdnadshavarna ska skriva under ledighetsansökan om ni har gemensam vårdnad, även om ni inte bor på samma adress.

Policy om ledighet för elev

Ledighet är inte en självklar rättighet för elever. Skolan tar ett beslut om eleven får vara ledig efter att ha gjort en samlad bedömning av

 • frånvarons längd
 • hur elevens studiesituation ser ut
 • vilka möjligheter eleven har att ta igen den förlorade undervisningen
 • hur viktig ledigheten är för eleven.

Enligt 7 kap. § 18 skollagen (2010:800) får skolan bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. För att synnerliga skäl ska föreligga ska orsaken grunda sig på elevvårdssituationen eller familjesituationen. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.


Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten innebär en närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Eftersom skolan ska ge alla elever möjlighet att nå målen, ställer det också krav på eleverna att vara närvarande.


Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det enskilda barnet kan en omfattande frånvaro från den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter. En ofullständig grundskoleutbildning ger sämre möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära utanförskap och lidande.


Tänk på att om ert barn följer med på en längre semesterresa under skoltid, så kommer hon/han vara borta från undervisningen i sådan grad att det inte helt kan kompenseras med enskild läsning av eleven. Därför är det angeläget att längre resor sker under lov eller ferier. I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna perioder med nationella ämnesprov. Under dessa perioder avråder vi bestämt från att begära ledigheter.


/ Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Tomas Sjövall
  Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
  0670-162 96

Senast ändrad/granskad: