Lyssna på sidan Lyssna

Så hanterar vi dina person­uppgifter enligt GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar dina möjligheter att bestämma över hur vi som myndighet hanterar uppgifter om dig och datan som skapas när du använder våra tjänster.

Dataskyddsförordningen ska säkerställa din rätt till skydd av dina personuppgifter. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är.


Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.

När samlar vi in dina personuppgifter?

När du till exempel ringer, skickar e-post, lämnar en synpunkt, ställer en fråga eller använder blanketter lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå och kommunicera med dig. Vi kan också behöva dina personuppgifter vid olika typer av undersökningar, främst webbaserade undersökningar via mejl.

När det gäller webbformulär är den rättsliga grunden myndighetsutövning om vi inte anger något annat.


Några exempel på när vi samlar in dina personuppgifter:

 • När du använder vissa av våra e-tjänster eller blanketter.
 • När du fyller i vissa formulär på vår webbplats.
 • När du prenumererar på nyhetsbrev från oss.
 • När du kommunicerar med oss via e-post.
 • När du gör en felanmälan.

Vem ansvarar för personuppgifter vi samlar in?

Den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig (PuA). I Strömsunds kommun är varje nämnd/bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom den egna verksamheten.

Information om kommunens organisation Öppnas i nytt fönster.

Rättsliga grunder för behandling

Kommunens hantering av personuppgifter är baserad på de rättsliga grunderna allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även på avtal eller samtycken.


Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna inklusive lagring. Behandlingen kan ske manuellt, helt eller delvis automatiserat. I dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur behandling får ske. Inom kommunens olika verksamhetsområden finns utöver dataskyddsförordningen ett flertal svenska lagar och föreskrifter som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. I vissa fall gäller de över GDPR och kan kompletteras med dataskyddsförordningen i vissa avseenden.


Dataskyddsförordningen har sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

 • samtycke
 • avtal med den registrerade
 • rättslig förpliktelse
 • skydda grundläggande intresse
 • myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
 • intresseavvägning.

Rätt att dra tillbaka samtycke

Om du som registrerad har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka det genom att ta kontakt med vårt dataskyddsombud. Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandling vi redan utfört.

Dina rättigheter som registrerad

De personer vars personuppgifter vi behandlar, de registrerade, har ett antal rättigheter. I dataskyddsförordningen är rättigheterna utökade, förstärkta och specificerade jämfört med i personuppgiftslagen.

 • Rätt till information
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar
 • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
 • Klagomål
 • Skadestånd

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Klagomål

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter inom kommunen. Vänd dig till vårt dataskyddsombud, dataskyddsombud(a)stromsund.se eller klicka på Dataskyddsombud i Kontakta oss-rutan.


Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Illustration med eu-stjärnor och texten GDPR

Om du har klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du som registrerad kontakta kommunens dataskydds­ombud. Du har också rätt att vända dig till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsyns­myndighet.

Till Integritets­skydds­myndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: