Lyssna på sidan Lyssna
Elever som håller handen.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola, tidigare kallad grundsärskola, är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Det är viktigt att alla elever får möjlighet till en utbildning som tar hänsyn till deras behov och egenskaper.

Anpassad grundskola är en egen skolform som följer en egen läroplan, Läroplan för anpassade grundskolan 2022. Anpassade grundskolan har egna kursplaner där man utgår från elevernas utvecklingsnivå, antingen läser eleven ämnen eller ämnesområden. I Strömsunds kommun är undervisningen i anpassad grundskola integrerad i den vanliga grundskolan, trots att det är en egen skolform.

Regler för anpassad grundskola

Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i anpassad grundskola enligt skollagen (2010:800). Det som sägs i denna lag om personer med utvecklingsstörning, gäller även dem som har fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.


Det är chefen för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, som på delegation av ansvarig nämnd, beslutar om en elev har rätt att gå i grundsärskolan.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: