Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitets­arbete och värde­grund

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom förskolan ska kunna ge barnen en likvärdig behandling. Arbetet ska säkerställa att vi på ett bra sätt följer upp och utvecklar verksamheten.

Enligt skollagen (2010:800) innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enlighet med skollagen och diskrimineringslagen (2008:567) har Blomslingans förskola nolltolerans mot all form av kränkande behandling och diskriminering. Varje år upprättar vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn. Där ska finnas en handlingsplan för kommande år och en beskrivning av vilka rutiner förskolan ska följa om ett barn blir diskriminerat eller kränkt.

Värdegrunden i förskolan

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för det mänskliga rättigheterna och det grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämnställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

Kontakta oss

Blomslingans förskola

Blomslingan 23

833 34 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: