Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter och regler

Många frågor dyker upp oavsett vilken barnomsorgsform ni har för ert barn. Här har vi samlat några vanliga frågor, information om verksamheten, placeringsregler och avgifter med mera.

Rätt till plats

Kommunen erbjuder förskola och skolbarnomsorg till barn

 • som är mellan ett och tolv år och behöver barnomsorg i minst en månad
 • där vårdnadshavare arbetar eller studerar
 • där vårdnadshavare är sjukskriven eller har sjukpension
 • som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt skollagen (2010:800).

Rätt till plats upphör då barnet fyller 13 år. Om vårdnadshavaren har en obetald barnomsorgsavgift till kommunen erbjuder vi ingen barnomsorgsplats förrän skulden är betald.

Plats inom fyra månader

Kommunen är skyldig att erbjuda plats ”utan oskäligt dröjsmål”, det vill säga inom fyra månader efter att du anmält behov av barnomsorgsplats. Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Inskolning

En lyckad inskolning för både barn och vårdnadshavare ger en trygg grund att stå på för framtiden. För att lyckas med inskolningen ska den ske när det är så ordinarie verksamhet som möjligt. Normalt sett följer detta grundskolans läsårstider och lov. Övriga dagar kan inskolning ske men det kan innebära att det är fler vikarier som arbetar än vanligt. Det kan också vara färre förskolor öppna vilket kan innebära att inskolningen i så fall sker på en annan förskola än den ditt barn placerats på.


Inskolningen kan vara i upp till två veckor och är kostnadsfri, om det inte är övergång från en annan barnomsorgsform. Under dessa två veckor ska du/ni som föräldrar inte utgå ifrån att ni kan förvärvsarbeta eller studera utan räkna med att behöva vara föräldralediga.

Se grundskolans läsårstider och lov

Öppethållande

Förskolornas öppettider är vardagar 6.30–18.30. Lokala avvikelser kan förekomma.

Då är förskolan stängd

För att skapa förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet i förskolan ordnas ett antal gemensamma kvalitetsdagar för all personal. I Strömsunds kommun har alla kommunala förskolor rätt till fyra dagar per år för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Detta innebär att förskolorna har stängt de aktuella dagarna.


Stängt 2023:

 • 9 januari
 • 19–20 juni
 • 30 oktober

Stängt 2024:

 • 8 januari
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 28 oktober

För vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg för sina barn dessa dagar ordnar kommunen, vid behov, en öppen avdelning på lämpliga orter. Du måste meddela behov av omsorg senast tre veckor innan den aktuella kvalitetsdagen enligt följande:

 • Strömsunds tätort: Kontakta förskolerektor Jeanette Olsson.
 • Övriga orter i kommunen: Kontakta respektive förskolerektor.

Alla kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan.

Avgiftsfri allmän förskola

Vi erbjuder alla barn allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Läroplanen för förskolan gäller också för den allmänna förskolan. Förskolan omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar per år) och är helt frivillig. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och lovdagar.


Om det finns behov av barnomsorg utöver 15 timmar per vecka eller under loven, övergår allmän förskola i annan barnomsorgsform och debiteras enligt maxtaxa.

Arbetssökande eller korttidsvikarie

Blir du som vårdnadshavaren arbetslös på heltid måste du omedelbart meddela expeditionen i ditt område.

Arbetslös

Barn 1–3 år har rätt till 15 timmar per vecka (minst tre timmar per dag) med avgift enligt gällande taxa.
Barn 3*–5 å
r har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka under läsåret.
*Rätt till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
Barn 6–12 år
har inte rätt att behålla sin plats. Skolbarnomsorgen upphör samma dag som du blir arbetslös.

Korttidsvikarie

De dagar du har arbete gäller samma regler som ovan.

Exempel: De dagar vårdnadshavaren inte arbetar kan barnet vara i förskola 15 timmar per vecka. Om vårdnadshavaren har arbetat två dagar och de 15 timmarna per vecka är förbrukade, har inte barnet rätt till mer tid denna vecka.


Om vårdnadshavaren får mer arbete under veckan erhålls plats enligt det nya arbetstidsschemat. Någon rätt till skolbarnomsorg finns inte de dagar vårdnadshavaren inte arbetar. Anmäl omgående på schemablankett vid en längre tids anställning.

*Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Föräldraledig

När förskolebarnet får ett syskon får barnet ha kvar sin barnomsorg enligt schema en månad efter att syskonet kommit hem från BB. Sen har ni rätt till 15 timmar per vecka.
Barn 3*–5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka under läsåret.

*Rätten till allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
Barn 6–12 år har inte rätt att behålla sin plats. Skolbarnomsorgen upphör samma dag som föräldraledigheten börjar.

Semester eller annan ledighet

Barnet har inte rätt till barnomsorg när vårdnadshavaren har semester, sommarlov eller annan ledighet.

Undantag är barn i förskolan som har rätt till förskola upp till fem dagar när vårdnadshavaren är på älgjakt.

När barnet är sjuk

Infektionsrisken är större när man är i stor grupp. Därför gäller följande regler för att minska smittorisken:

 • magsjuka – barnet ska vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén
 • kraftiga förkylningar – barnet ska vara hemma
 • vid penicillinkurer – barnet vara hemma minst två dagar. Medicinering bör man sköta hemma
 • vid feber – barnet ska vara hemma minst en feberfri dag innan de är tillbaka på förskolan.

Det är viktigt att ta hänsyn till allmäntillståndet så att ditt barn orkar med vardagen i barngruppen.

Mat

När barnet är en hel dag i barnomsorg få de följande måltider:

 • frukost, lunch och mellanmål
 • behöver barnet ett middagsmål måste du betala en extra avgift.

Speciella behov

Har ditt barn speciella behov kan du kontakta rektorn i ditt område.

Försäkring

Strömsunds kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller olycksfall som inträffar under skoltid, fritid och lov.

Information om kommunens olycksfallsförsäkring

Tystnads- och anmälningsplikt

All barnomsorgspersonal har såväl tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen (2001:453).


Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer.


Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta sociala myndigheten om de misstänker att ett barn far illa. Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.

Barnomsorgstaxa

Strömsunds kommun tillämpar så kallad maxtaxa. Avgiften är inkomstrelaterad med ett maximalt högsta belopp per barn. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift.


För att din barnomsorgsavgift ska bli rätt måste du varje år lämna dina inkomstuppgifter via e-tjänsten Förskola och fritidshem på webben. Lämnar du inte in dina inkomstuppgifter får du automatiskt den högsta avgiften.


Du måste också omedelbart anmäla om din inkomst förändras, till exempel om du ska vara föräldraledig eller blir arbetslös eftersom det kan påverka avgiften. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst.

Undantag

När det gäller ”undantag” utifrån dessa riktlinjer eller enskilda situationer som uppstår som dessa riktlinjer inte tar upp fattar rektor tidsbegränsade beslut i varje enskilt fall.

Betala via autogiro

Det går bra att betala avgifter via autogiro. 

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: