Lyssna på sidan Lyssna

Starta fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Vill du starta enskild barnomsorg måste du lämna in en ansökan till kommunen. För att vi ska godkänna den måste du som ansvarig visa att verksamheten har god kvalitet och säkerhet enligt kraven som skollagen (2010:800) ställer.

Om du vill starta enskild barnomsorg ansöker du hos kommunen senast sex månader innan planerat startdatum. Kontakta barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen för information och ansökningsblankett.

Vem kan starta enskild barnomsorg?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Kommunen godkänner och ger bidrag

Kommunen är skyldig att godkänna och ge bidrag till fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg som uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs i skollagen (2010:800).

Rätt till barnomsorgspeng

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna eller vårdnadshavarna väljer; kommunal eller fristående. Tanken är att skapa större valfrihet och variation inom barnomsorgen och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Kommunen sköter tillsyn

Strömsunds kommun sköter tillsynen av de fristående verksamheterna. Den enskilda verksamheten (gäller inte enskilda dagbarnvårdare) ska varje år skicka in bokslut och verksamhetsberättelse med sin kvalitetsredovisning samt uppgifter om verksamhetsårets början och slut.

Vilka underlag behövs vid ansökan?

 • Registreringsbevis från Skatteverket/Bolagsverket och F-skattesedel.
 • Underlag för barnantal.
 • Verksamhetsidé.
 • Verksamhetens ledningspersonal.
 • Verksamhetens personal.
 • Verksamhetens personal – för personal med utbildning från annat land ska du bifoga utlåtande från Högskoleverket med värdering av utländsk högre utbildning.
 • Ritningar.
 • Byggnadslov i förekommande fall.
 • Godkännande från brandmyndighet.
 • Utlåtande från ägare till byggnader och andra anläggningar om brandskyddet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Se även Statens räddningsverks författningssamling (2003:10).
 • Registrering/utlåtande av miljö- och byggavdelningen.
 • Handlingsplan för barnsäkerhet.
 • Ekonomisk kalkyl.
 • Bifoga bilagor om översättningar av utbildningar utomlands.
 • Tagit del av tystnadsplikt enligt 2 kap. 18 § samt 2b kap. 11 § skollagen.
 • Tagit del av personuppgiftslagen (1998:204).
 • Tagit del av registerkontroll enligt 2 kap. 16 § skollagen.
 • Tagit del av anmälningsskyldighet 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
 • Tagit del av Statens räddningsverks författningssamling 1 § och bilaga del 1 och del 2.
 • Utdrag ur belastningsregistret. 

Fakta

Skicka ansökan till kommunen senast sex månader innan planerat startdatum.

Tänk på att

 • Strömsunds kommun ställer krav på att enskilda förskolor ska följa förskolans läroplan.
 • Kommunen förväntar sig att de enskilda verksamheterna deltar i de enkäter och kvalitets- och statistikuppföljningar som vi utför.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Tomas Sjövall
  Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
  0670-162 96

Senast ändrad/granskad: