Lyssna på sidan Lyssna

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

I enlighet med 3 kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen, ska våra skolor varje år beskriva det arbete som utförs mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller Frostvikens rektorsområde (Frostviksskolan, Jormskolan samt fritidshemmen) 2022/2023.

Fastställt av: Arbetslag/rektor, Karin Hagerud Stake.
Datum: 2022-11-11
Planen gäller för: Frostviksskolan, Jormskolan och fritidshemmen.
Gäller till och med: 2023-11-11.
För revidering ansvarar: Rektor, Karin Hagerud Stake med stöd av arbetslaget via förstelärare Ulrica Tackerudh.
För uppföljning och tidplan för denna plan ansvarar: Rektor, Karin Hagerud Stake.

Vision och värdegrund

”Elever som trivs i sin skola lär sig mer”


Alla människor är födda med lika värde och rättigheter. Vårt arbete ska grundas på ömsesidig respekt och utformas så att eleverna:

 • känner sig trygga
 • respekterar varandras olikheter
 • får stark självkänsla
 • utvecklar en nyfikenhet och lust att lära
 • blir lyssnade till
 • får en målinriktad inställning och ett lärande för hela livet

Lagen mot diskriminering och kränkande behandling

Alla har rätt att bli behandlade på lika villkor.
Enligt lag är det inte tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och skyldigheter, förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling samt åtgärda upptäckta fall av diskriminering eller kränkande behandling. Denna plan synliggör hur skolorna i Frostvikens rektorsområde arbetar med detta.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Beroende på typ av kränkning finns det två olika lagar som en utbildningsanordnare ska förhålla sig till: Skollagen (6 kap) och diskrimineringslagen. Dessa två lagar har ett gemensamt syfte: att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling. I skollagen kallas den verksamhetsansvarige för huvudman och i diskrimineringslagen används oftast begreppet utbildningsanordnare.

 • Diskriminering ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av de olika diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). I skolan är det huvudman eller personal som kan göra sig skyldig till diskriminering, då diskriminering förutsätter någon form av makt hos den som diskriminerar.
 • Trakasserier uppträdanden som kränker en elevs värdighet och har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna ovan. Både personal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier.
 • Kränkande behandling handlingar som kränker ett barns eller elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
 • Mobbning en form av kränkande behandling, där någon/några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöka tillfoga en annan person skada eller obehag genom upprepad negativ handling.
 • Fler definitioner se bilaga 1
Illustration av arbetsflödet: Undersök, Analysera, Åtgärda, Följ upp och utvärdera.

Processbeskrivning

Främjande arbete syftar till att förstärka respekten för allas lika värde. Detta ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet och behöver inte utgå ifrån något identifierat problem. Här omfattas diskrimineringsgrunderna.


Förebyggande arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det omfattar endast områden som i en kartläggning identifierats som riskfaktorer.


Åtgärdande arbete ska påbörjas omgående när det kommit signaler om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Detta kräver goda rutiner (upptäcka, utreda och åtgärda). Åtgärderna ska dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

Delaktighet, inflytande och förankring

När det gäller likabehandling är det av största vikt att alla på olika sätt är delaktiga. Nedan beskrivs våra roller.

 • Personal Planen revideras varje år. Analyser görs av rektor och arbetslag och nya mål och åtgärder för förbättring skrivs in för det kommande läsåret.
 • Elever Målen i planen utgår från elevernas svar i olika trivsel- och trygghetsenkäter, trygghetsvandringar och så vidare. Eleverna är även delaktiga via utvecklingssamtal, klassråd, elevråd och elevskyddsombud.
 • Vårdnadshavare Skolans värdegrund lyfts vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Vid föräldramöten presenteras även planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Främjande arbete

Positivt bemötande motiverar. I vårt rektorsområde är det viktigaste vad vi faktiskt gör, inte vad vi säger att vi ska göra. Genom vårt sätt att agera eller inte agera påverkar vi andra. Vårt främjande arbete utgår från de sju diskrimineringsgrunderna (se ovan), samt skolans uppdrag ur Lgr 22:

 • Människolivets okränkbarhet.
 • Individens frihet och integritet.
 • Alla människors lika värde.
 • Jämställdhet.
 • Solidaritet mellan människor.

Exempel på främjande arbete:

EHT-arbete

Frostvikens rektorsområde har ett fungerande elevhälsoteam, som bland annat arbetar med att lyfta elevhälsoaspekter ur ett främjande perspektiv förutom att arbeta åtgärdande. Hit finns även möjlighet att vända sig som enskild elev och personal, som stöd i det vardagliga arbetet. I elevhälsoteamet ingår: rektor, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, logoped. Elevhälsoteamet har utvecklat nya rutiner där elevärenden lyfts med mentor var sjätte vecka.

Mentorstid

Mentorstid är schemalagt måndagar och fredagar i syfte att få en plattform för dialog med eleverna utifrån Lgr 22, kapitel 1–2 (värdegrund och likabehandling).

Vett och etikett på Internet

Återkommande arbete i olika stadier kring trygghet, förhållningssätt och källkritik på Internet.

Värdegrund på årlig basis

 • Revidering av värdegrundsarbete: Det värdegrundsarbete som bedrivs på våra skolor, revideras varje läsår gemensamt av hela arbetslaget. Tidsramarna följer kommunens och våra skolors årshjul. Tillvägagångssättet syftar till att skapa delaktighet och gemensamt ansvar hos all undervisande personal.
 • Gemensam plan för pågående värdegrundsarbete på årlig basis (f-9). (Introduktionsdag, gemensamma aktiviteter, fortsatt planerat arbete under mentorstid, implementering av temat i ordinarie undervisning)
 • Gemensam värdegrundsdag, vid uppstart av läsåret. Här presenteras temat för årets värdegrundsarbete. Temat tas fram under våren, utifrån nulägesbeskrivningar och analyser via bl.a. EHT-arbete, tidigare enkäter osv. Detta arbete kan alltså vara både behovsbaserat (åtgärdande) och målinriktat (främjande och förebyggande).
  Temat för läsåret 2022/2023: ”…and action!”. Här är fokus på att varje röst är viktig och att vi tillsammans kan skapa positiv förändring. Grunden ligger i skolans uppdrag gällande barnkonventionen, demokratiuppdraget och entreprenörskap i skolan.
 • Pågående daglig undervisning: Förtydligande i klassundervisning (utifrån olika kursplaner), vilket värdegrundsarbete som lyfts fram och arbetas med.
 • Skapande skola: I samarbete med Skapande skola samverkar de olika aktiviteterna eleverna får möta med det tema skolorna tagit fram som årets värdegrundstema.
 • Återkommande aktiviteter (fritidshemmet, stadievis och för hela skolan):

Frostviksskolan

Frostviksskolan, F-3:

 • Utedagar med fokus: samarbete, hälsa och respekt för varandra och vår miljö.
 • Teman: ex Vänskap, Hopp – Hoppa - Hoppas, Catwalk. ”…and action!”
 • Arbetssätt: ordningsregler, morgonrutiner, eget ställningstagande, integritet och respekt för varandra.
 • Rädda Barnens material: ”Stopp min kropp”.
 • FN-dagen: barnkonventionen, världsperspektiv.
 • SO: könsnormer, familjesituationer, religioner och traditioner.
 • Samernas nationaldag: minoritetsgrupper och ursprungsbefolkning.
 • Teater med värdegrundstema: Estrad Norr.

Frostviksskolan, 4-6:

 • Utveckla med fokus: samarbete, hälsa och respekt för varandra och vår miljö
 • Teman, exempel:
  ”Vi som bor på den blå planeten” (Mänskliga Rättigheter-MR, barnkonventionen).
  ”Att leva vid gränsen” (MR, civilkurage, barnkonventionen).
  ”Global hälsa, Aktiv rörelse” (hälsa för mig själv och för andra).
  #aktivtsnäll, #änglahyssidecember.
 • Arbetssätt: hemlig vän, trivselregler, respekt för varandra, mänskliga rättigheter i praktiken, mentorstid med speciellt tema, lyckohjul (rörelse).
 • FN-dagen: barnkonventionen, världsperspektiv, jämlikhet och ojämlikhet.
 • Ämnen: samtal om och förståelse för olika livssituationer (ex. sexuell läggning, trosuppfattning, könstillhörighet, genus osv).
 • Samernas nationaldag: minoritetsgrupper och ursprungsbefolkning.
 • Demokrati: kunskap och praktisk träning (retorik, våga vara sig själv osv), Klassråd/Elevråd.
 • Samverkan Skapande skola, med årets värdegrundstema i fokus.

Frostviksskolan, 7-9:

 • Utveckla med fokus: samarbete, hälsa och respekt för varandra och vår miljö.
 • Teman: Övergripande arbete utifrån läsårets värdegrundstema, På flykt vartannat år (ex. mänskliga rättigheter, barnkonventionen, FN, egna upplevelser).
 • Arbetssätt: ordningsregler, respekt för varandra, förhållningssätt på nätet, identitet.
 • Ämnen: samtal om och förståelse för olika livssituationer (sexuell läggning, identitet, trosuppfattning, könstillhörighet och så vidare), identitet och gruppdynamik.
 • Samernas nationaldag: minoritetsgrupper och ursprungsbefolkning.
 • Mentorstid: rutiner, gruppstärkande samtal.
 • Samverkan Skapande skola, med årets värdegrundstema i fokus.
 • Dans: Sörli/Nordli, Kulturskolan (Therése Didrick).
 • Klassråd/Elevråd.

Hela rektorsområdet

 • Samverkansdag (vårterminen): Åldersintegrerade grupper, med fokus på glädje och samarbete.
 • Pardans: Samverkan med varandra och respekt för varandras olikheter. Att se möjligheterna trots olikheterna.
 • Dans och drama genom kulturskolan.
 • Värdegrundsarbete (enligt årlig plan).
 • Temadag värdegrundsarbete ”…and action!” (2022/2023).
 • Skoljoggen.
 • Påskparad/Isfiske.
 • Flyktingloppet.

Fritidshemmet Enöga

 • Syfte: skapa goda kompisrelationer, samarbetsövningar och kontinuerligt arbete för tillhörighet.
 • Arbetssätt: dagliga samtal och övningar kring ovanstående (dialoger, lekar och förbestämda aktiviteter).
 • Eget inflytande: fritidsråd (värdegrund, trivselregler).

Jormskolan, F-3:

 • Utedagar med fokus: samarbete, hälsa och respekt för varandra och vår miljö.
 • Teman: ex Vänskap, Hopp - Hoppa - Hoppas/Movement/Catwalk/…and action!
 • Arbetssätt: trivselregler, demokrati, integritet och respekt för varandra, hemlig kompis.
 • Rädda Barnens material: ”Stopp min kropp”.
 • FN-dagen: vi upplever världsperspektiv i en ”resa” till andra världsdelar. I år har vi jobbat med ”50 länder på en förmiddag”.
 • SO: normer, familjesituationer, religioner och traditioner.
 • Skapande skola.
 • Samernas nationaldag: minoritetsgrupper och ursprungsbefolkning.

Förbyggande arbete

Förebyggande arbete
InsatsAktivitetTidpunktAnsvarig
OrdningsreglerI samverkan med eleverna, klassvis.Årligen, septemberMentorer
IUPÅk 4-9En individuell reflektion kring trygghet och trivsel som fungerar som underlag för utvecklingssamtalet.SeptemberMentorer
TrivselenkätÅk F–9 elever enskilt.Årligen, oktoberMentorer
TrygghetsenkätÅk F–9 elever enskilt. Trygga och otrygga platser ingår.Årligen, oktoberMentorer
TrygghetsvandringGenomförs av rektor och elevrådet efter kartläggning i syfte att hitta förbättringsmöjligheter. Här ingår även elevinflytande.Årligen, novemberRektor
SpråkbrukVuxna ska vara förebilder gällande detta.KontinuerligtAll personal

 

Åtgärdande arbete

Uppföljning av mål och åtgärder F-3 samt Jormskolan

Nuläge

Mål

Åtgärd

Tidsplan

Uppföljning/ansvarig

Elever som upplever att de inte blir lyssnade till


 

 

Bättre förståelse för processen i dialoger (demokratisk process)

 

 

 

Samtal om samtal
Övningar i samtalsprocessen i praktiken (lek och spel, vad innebär det att ”bli lyssnad till”). Använda oss av ”…and action!”/ Samtalet med andra är viktig/demokratisk process.

 

22/23 

 

 

 

Mentor 

 

 

 

Uppföljning av mål och åtgärder 4–6

Nuläge

Mål

Åtgärd

Tidsplan

Uppföljning/ansvarig

Information från bland annat enkäter och utvecklingssamtal

Upplevelsen av otrygghet bland klasskamrater och vissa vuxna

 

 

Kunna känna sig trygg i skolan


 

 

 

Fortsätta med en organisation där elever med behov kan få gå undan. Behov av att se över vuxentillsyn i tiden mellan lektioner.
Fortsätta med värdegrundsarbete/ mentorstid

22/23


 

 

 

 

Rektor, mentor, personal


 

 


Upplevelsen av att vuxna inte alltid tar tag i allvarliga situationer.

 

 

 

 

 

 

 

Veta att vuxna tar tag i allvarliga situationer som inträffar.

 

 

 

 

 

 


Fortsätta med fortbildning/ Ledarskap i klassrummet
(personal talar ”samma språk” och agerar likvärdigt).


Förtydliga hur vi i skolan agerar när det händer allvarliga och mindre allvarliga situationer. (T.ex. berätta om planen mot diskriminering och kränkande behandling.)


22/23


 

 

 

 

 

 

 Mentor, undervisande lärare


 

 

 

 

 

 Elever som upplever att de inte blir lyssnade till

 

 

 

 

 

Bättre förståelse för processen i dialoger (demokratisk process)
Samtal om samtal. Använda oss av ”…and action!”/ Samtalet med andra är viktig/demokratisk process
Samtal om vad det innebär att ”bli lyssnad till” .

 

 

 

22/23

 

 

 

 
Mentorer

 

 

 

 

 

 

 


Uppföljning av mål och åtgärder 7–9

Nuläge

Mål

Åtgärd

Tidsplan

Uppföljning/ansvarig

Information från bland annat enkäter och utvecklingssamtal

Elever anger att man inte ser fram emot att gå till skolan


Känna att det är okey att gå till skolanOmformulera enkätfrågan till nästa tillfälle då denna genomförs.22/23

Förstelärare (SKA)– Göra enkät för enbart åk 7-9 där frågan gällande viljan att gå till skolan tas upp.

– Efter resultatsvar, arbeta vidare med frågan i klasserna.


Vi bedömer att frågan behöver omformuleras, alternativt tas bort.

 

22/23


Mentorer med eventuellt stöd av andra undervisande lärare
Delvis negativ gruppdynamik med tystnadskultur


Alla vågar göra sina individuella röster hörda och lyfta positiva exempel

– Arbeta med hjälp av ”..and action!”22/23
Mentorer


– Se över möjligheten att använda mentorstiden och annan tid för att stärka individer och grupper


Rektor, mentorer


Vi använder ibland ordinarie lektioner för detta ändamål


Undervisande lärare
– Repulse – att träna på att känna sig själv och bli trygg (individ och grupper)Trude, skolkurator


AL, rektor
– Hitta aktiviteter där man får träna på att höras/synas, samt dela det med alla undervisande lärare

– politiska debatter i samband med skolval
– glasskåp med elevarbeten
Bilder och alster vid matsal


Mentorer, undervisande lärare

– entreprenörskap, att få arbeta med sin egna skolmiljö ute och inne
– Stärka upp/ utveckla elevrådet (viktigt med struktur och att högstadiet får vara med)


Rektor
a) hitta struktur med ex gemensamt framåtsyftande tema (entreprenöriellt lärande), frågor från personal osv.


c) använda elevskyddsombuden mer (blir exempel på goda ledare).


AL, mentorer
Rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda

Målsättningen är att vi upptäcker trakasserier eller annan kränkande behandling genom:

 • Kontinuerliga samtal med elever och föräldrar om elevens skolsituation (ex. utvecklingssamtal).
 • Att vuxna alltid är ute när eleverna har rast.
 • Att det alltid finns vuxna med vid lunchsituationen.
 • Att skapa förtroende hos eleverna så de kan berätta om något är fel.

Förutom detta, se det förebyggande arbetet ovan.

Rutiner för agerande efter påtalad diskriminering, kränkning, trakasserier

Tillvägagångssätt:

Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Vad som har hänt bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den eller de som påstås ha utövat kränkningarna.


Vi följer två konsekvenstrappor. En gällande ärenden som berör enskild elev. En annan gällande ärenden där flera berörs.

Bilagor

Bilaga 1: Beskrivning av ord och begrepp

Bilaga 2: Åtgärdstrappor som används i Frostvikens rektorsområde

Bilaga 3: Lagar och förordningar

Bilaga 4: Dokumentationsprotokoll (finns på skolexpeditionen)

Bilaga 5: Utredningsprotokoll (finns på skolexpeditionen)

Kontakta oss

Frostviksskolan

Skolvägen 10

830 90 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: