Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitetsarbete och värdegrund Frostviksskolan

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom grundskolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Enligt skollagen (2010:800) innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt med skollagen och diskrimineringslagen (2008:567) har Frostviksskolan nolltolerans mot all form av kränkande behandling och diskriminering. Varje år upprättar vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen innehåller också en redogörelse över vilka av dessa åtgärder vi tänker påbörja eller genomföra under kommande år.

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling (2022/2023)

Värdegrundsarbete i Frostvikens rektorsområde

Enligt skollagen (2010:800) ska den utbildning skolan erbjuder eleverna ge dem möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper men också värden. Båda dessa saker, kunskaper och värden, har samma tyngdvikt i skollagen.


I vårt systematiska kvalitetsarbete och i vår lokala elevhälsoplan, har vi lyft fram behovet av att istället för åtgärdande, kunna arbeta mer främjande och förebyggande, och här är värdegrundsuppdraget en förutsättning för ett sådant arbete.

Som en del av vårt lokala elevhälsoarbete önskar vi detta läsår, utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, ha hälsan i fokus, detta för att skapa god inlärningssituation för våra elever. Elever som mår bra kan även lära sig bättre. Hälsoaspekten gäller här både den fysiska och psykosocial hälsan, och här ligger arbetet med värderingar och hur vi agerar gentemot varandra som en grund för ett framgångsrikt hälsoarbete.

Citat ur skollagen och Lgr11

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (skollagen 2010:800).

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Lgr 11, kap 1)

Kontakta oss

Frostviksskolan

Skolvägen 10

830 90 Gäddede

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: