Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitetsarbete och värdegrund Bredgårdsskolan

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom grundskolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att elever och vårdnadshavare är med och påverkar skolans utveckling. Vi bjuder in till delaktighet i verksamheten – kom också gärna och hälsa på oss i skolan!

Föräldrasamverkan

En gång per termin bjuder vi in till individuella utvecklingssamtal och föräldramöten.

Elevråd

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever är det viktigt att eleverna har inflytande och möjlighet att påverka. Elevrådet kan lyfta och driva frågor som är viktiga för alla elever på skolan.

  • Besluta om sådant som rör eleverna.
  • Vara en länk mellan elever och lärare/skolans ledning.
  • Diskutera frågor som klasserna tagit upp.
  • Arrangera temadagar och andra aktiviteter på skolan.
  • Jobba för en bättre skola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enlighet med skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) har Bredgårdsskolan nolltolerans mot all form av kränkande behandling och diskriminering. Varje år upprättar vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen innehåller också en redogörelse över vilka av dessa åtgärder vi tänker påbörja eller genomföra under kommande år.

Kontakta oss

Bredgårdsskolan

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: