Lyssna på sidan Lyssna

Bilaga: Definitioner och begrepp

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling läsåret 2023/2024.

Diskriminering

Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, vilka är:

 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Sexuell läggning.
 • Funktionsnedsättning.
 • Kön.
 • Könsöverskridande identitet eller uttr.
 • Ålder.

Direkt diskriminering

När ett barn eller elev missgynnas i förhållande till andra och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering

När ett barn eller elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan person tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutral men som i praktiken särskilt missgynnar ett barn eller elev utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier

Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Annan kränkande behandling

Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering eller trakasserier, kränker ett barns värdighet.

Andra aktuella begrepp

Mobbning

En upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag.

Rasism

En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet, utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

Främlingsfientlighet

Rädsla för eller stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Homofobi

En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer.

Sexism

Negativ betraktelse eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid födseln.


Kränkningar kan vara

 • Fysiska (till exempel att bli utsatt för slag och knuffar).
 • Verbala (till exempel att bli hotad eller kallad hora, bög).
 • Psykosociala (till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning).
 • Text- och bildburna (via till exempel klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, chatt och sociala medier).

Det är brottsligt att

 • Misshandla en annan människa.
 • Hota en annan människa.
 • Tillämpa olaga tvång.
 • Ofreda en annan människa.
 • Förtala/förolämpa en annan människa.
 • Förstöra någon annans egendom.
 • Kränka en annan människa utifrån diskrimineringsgrunderna.

Lagar och styrdokument

I läroplanen Lpfö 18, fastslås de värden som förskolan ska gestalta och förmedla:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor”.

Vilka är personalens skyldigheter?

De som arbetar i förskolan har idag tydliga riktlinjer för sitt agerande vid förekomst av olika slags kränkningar. Här följer några av dem, hämtade ur Skollagen, Barnkonventionen, Brottsbalken, samt Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.


Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder man avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.


Lagarna har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Lagarna har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling och att förtydliga förskolans och skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet.

 

Lagarna innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning.

 

Lagarna omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen: förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning.

 • Det åligger rektor att ansvara för att det inte förekommer mobbning i verksamheten.
 • Det åvilar rektor att upprätta Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling inom området.
 • De som arbetar i verksamheten är skyldiga att motverka kränkning av andra människor.
 • Verksamheten skall arbeta för att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i verksamheten utsättas för diskriminering, mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling.
 • Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser, som till exempel utbildning.
 • Alla har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.
 • Barns bästa skall alltid komma i första rummet.
 • Barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld.
 • Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, för fred, för tolerans och vänskap mellan folken.

Ur diskrimineringslagen (2008:567 och 571) och skollagen (2010:800).

Kontakta oss

Bredgårds förskola

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: