Lyssna på sidan Lyssna

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling

Planen gäller för Strömsunds kommuns förskolor läsåret 2022/2023 och är reviderad den 29 augusti 2022.

Vår hållning

All personal på Strömsunds kommuns förskolor, tar kraftfullt avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. För att förebygga och motverka all form av diskriminering, trakasserier och annan kränkning kommer vi att följa riktlinjer i denna plan för att utreda, behandla och följa upp ärendet.

Gemensamma mål för Strömsunds kommuns förskolor

 • Att alla barn känner lust att gå till sin förskola.
 • Att personal och barn genom värdegrundsarbetet får en optimistisk livssyn samt en stark självtillit.
 • Att alla i gruppen får behålla sitt egenvärde och sin identitet som individ.
 • Att varje barn och vuxen ska visa respekt för och hänsyn mot varandra.

Ledord på Bredgårds förskola

 • Att vara en tydlig och demokratisk ledare.
 • Att fokusera på sak och inte på person, som vid tillsägelse talar om varför man reagerar, att det är beteendet man avser.
 • Att vara lyhörd och lyssna på vad barnen berättar.

Utvärdering och uppföljning av föregående plan gällande 2021/2022

 • Mål för 2021/2022 är att utveckla vår normmedvetenhet i personalgruppen. Nytt för i år är att lägga fokus på könsnormer. Vi kommer även att fortsätta arbeta med åldersnormer och mångkulturalitet.

Vi har arbetat med ”normkritiska metoder – konkret likabehandlingsarbete i förskolan”. Vi känner att vi har utvecklat vår normmedvetenhet. Vi reflekterar mer över leksaker och lekmaterial vi tillhandahåller. Vi kollar mer på personlig utveckling än ålder och kön.

Kartläggning av riskområden 2022/2023

Förskolans personal har inventerat de riskområden man anser kunna utgöra en risk för barnens trygghet både inom- och utomhus. Här kommer personalen att vara extra uppmärksam eller göra en förändring. I denna riskbedömning framkom följande.

Inomhusmiljön

 • Lekhallen.
 • Toaletterna på avdelningarna.
 • Det innersta rummet på avdelningarna.
 • Ytterhallen.

Utomhusmiljön

 • Bakom förrådet.
 • Lekstugorna.
 • Ingången till Kojan och Trollebo.
 • Bakom snöhögar.

Mål för Bredgårds förskola 2022/2023

 • Mål för 2022/2023 är att personalen ska stimulera barnens samspel, samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Hur arbetar vi för att nå årets mål

Vi ska ta hjälp av materialet ”Alfons vänskapslåda”.

Hur vi följer upp årets mål

 • Pedagogiska diskussioner vid personalmöte en gång per månad.
 • Pedagogiska diskussioner kontinuerligt i vardagen, lyfta händelser och åsikter så snart de uppkommer.
 • Riskområden utvärderas en gång per termin.
 • (Diskussioner vid föräldramöte en gång per år.)
 • Kontinuerliga kontakter med vårdnadshavare.

Förebyggande arbete i förskolan

Personalen ska

 • Vara goda förebilder.
 • Visa i ord och handling att alla är lika mycket värda.
 • Behandla barn och varandra som de själva vill bli behandlade.
 • Prata med varandra, inte om varandra.
 • Prata med barnen om hur man ska vara mot varandra (kompissamtal).
 • Uppmuntra positivt beteende hos barnen.
 • Stärka barnens förmåga att säga ifrån.
 • Ta barnens konflikter på allvar. Vi skuldbelägger inte barnen utan hjälper dem att hitta alternativa lösningar.
 • Stärka barnens självkänsla, självtillit och självförtroende genom att arbetslaget dagligen genomför övningar med barnen.
 • Lära barnen säga och ta emot ett nej.
 • Involvera och delge vårdnadshavarna planen mot diskriminering och kränkande behandling vid höstens första föräldramöte.
 • Ha planen mot diskriminering och kränkande behandling åtkomlig för vårdnadshavarna.
 • Läsa böcker och föra samtal med barnen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och barnkonventionen.
 • Kartlägga riskområden inomhus och utomhus.

Trakasserier och annan kränkande behandling mellan barn

Upptäcka genom att

 • Vara där barnen är.
 • Ha daglig kontakt med vårdnadshavarna.
 • Vara uppmärksam på förändringar i barns beteende.
 • Lyssna på barnen och ta dem på allvar.
 • Observera barnen.
 • Samtala med de större barnen.
 • Ge vårdnadshavarna en enkät om barnens trivsel, som gås igenom på utvecklingssamtalet.

Utreda genom att

 • Prata med barnen.
 • Analysera orsakerna.
 • Prata med alla berörda – barn, vårdnadshavare, personal och rektor.
 • Dokumentera.

Åtgärda genom att

 • Prata med barnet/barnen.
 • Visa att man inte accepterar negativt beteende.
 • Ha en tät dialog med vårdnadshavarna.
 • Göra en plan för arbetet.
 • Vid behov ta hjälp av specialpedagog/stödteam.
 • Kontakta socialtjänsten vid behov.

Trakasserier och annan kränkande behandling mellan vuxen och barn

Åtgärder när vuxen kränker barn

 • Avbryt situationen.
 • Ta upp enskilt med den vuxne vad du reagerat på.
 • Informera omgående rektor.

OBS! Detta är all personals skyldighet. Att inte rapportera kollegas kränkning av barn till rektor kommer att betraktas som försummelse, och kan resultera i en varning.

Utvärdering av plan mot kränkande behandling

Utvärdering av denna plan ska vara klar senast september 2023. Utvärderingen ska beskriva hur åtgärderna genomförts och hur resultatet blev, detta ska tas med i efterkommande plan. Ansvariga för utvärderingen är arbetslaget på Bredgårds förskola.

Ny plan för 2023/2024

Ny plan ska vara klar oktober 2023. Arbetslaget på Bredgårds förskola är ansvarig för upprättandet av den nya planen.

Till dig som vårdnadshavare

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska du alltid vända dig till personalen. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn diskriminerar, trakasserar eller kränker andra barn men även i detta fall är det viktigt att prata med personalen. Alla måste ta gemensamt ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet.


Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende. Om vi inte gör det kan det tolkas som att vi accepterar beteendet.

Bilagor

Bilaga: Definitioner och begrepp

Kontakta oss

Bredgårds förskola

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: