Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitetsarbete och värdegrund Kyrktåsjö skola

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom grundskolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Enligt skollagen (2010:800) innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

 

De områden som skolan redovisar till nämnden är:

 • Normer och värden
 • Kunskaper
 • Elevers ansvar och inflytande
 • Skola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Skolan och omvärlden
 • Bedömning och betyg
 • Rektors ansvar
 • Elevhälsan
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Kompetensutveckling
 • Lärarbehörigheter/kompetenser
 • Ekonomiska och materiella förutsättningar

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Enlighet med skollagen och diskrimineringslagen (2008:567) har Kyrktåsjö skola nolltolerans mot all form av kränkande behandling och diskriminering. Varje år upprättar vi en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen innehåller också en redogörelse över vilka av dessa åtgärder vi tänker påbörja eller genomföra under kommande år.

Kontakta oss

Kyrktåsjö skola

Backvägen 20

833 59 Hoting

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: