Lyssna på sidan Lyssna
Brygga och spegelblankt vatten.

Krisberedskap

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Kommunen har en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris- och katastroflägen. Som privatperson har du också ett ansvar. Med rätt förberedelser går det att klara en besvärlig situation bättre.

Allvarliga olyckor, extremt väder, sabotage, cyberattacker, terrorhot eller militära konflikter är några exempel på kriser som kan drabba ett samhälle. Vi arbetar förebyggande med säkerhetsfrågor. Det innebär bland annat att inventera risker, konsekvenser och vad vi kan göra för att förebygga och hantera dem.

Kommunens krishantering och samverkan

Vid en kris eller en extraordinär händelse startar vid behov en särskild organisation och beredskap upp. Om det behövs samverkar vi med andra aktörer.

Krishantering

Vid en kris eller extraordinär händelse har kommunen ett geografiskt områdesansvar där vi ska kunna rikta in, prioritera och samordna åtgärder. Det kommunen har ansvar för under normala förhållanden har vi även ansvar för

vid en kris. Vi ska så långt det är möjligt bedriva vår verksamhet på samma sätt som vanligt.

 

Det finns riktlinjer och rutiner för hur kommunen ska arbeta och organisera sig. Saknar vi förmåga att hantera krisen, eller har ett stort behov av samordning, aktiverar vi vår centrala krisledning.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Kommunens tjänsteperson i beredskap (TiB) är första ingången till kommunen för polis, räddningstjänst och andra myndigheter om något allvarlig skulle inträffa. TiB kan nås dygnet runt, året runt. TiB:s uppgift är att bedöma om en händelse kräver insats från kommunens sida.

Krisledning

Krisens omfattning och konsekvenser avgör om krisledningen ska vara central, eller inom den verksamhet som berörs.


Kommunstyrelsen är ansvarig krisledningsnämnd vid en extraordinär händelse. Det är en händelse som innebär en allvarlig störning, eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Kommunen har en plan för att hantera extraordinära händelser.

Posom – psykiskt och socialt omhändertagande

En funktion när samhällets ordinarie resurser inte räcker till som stöd för de drabbade.

Läs mer om Posom i Strömsunds kommun

Så informerar vi vid en kris

Vid en kris är det viktigt för kommunen att snabbt nå ut med information till invånare, besökare och massmedia. Informationen ska vara tydlig, förtroendeingivande samt bidra till att minska oro.

Våra främsta informationskanaler

 • Kommunens webbplats.
 • Kommunens Facebook-sida.

Vid behov

 • Sveriges Radio Jämtland P4.
 • Affischer, möten och dörrknackning.
 • Sms.
 • Digital infartsskylt, Strömsund.

Kontakt med kommunen

Under kontorstid

 • Ring kommunens växel 0670-161 00.
  Där får du hjälp med att få kontakt med ansvarig för berörd verksamhet.

Utanför kontorstid

 • Ring 112.
  Kommunens sociala beredskap ansvarar för socialtjänstens verksamhet efter ordinarie arbetstid. Du når den som har beredskap via SOS Alarm.
 • Ring 063-51 01 77.
  För övriga verksamheter som har beredskap utanför ordinarie kontorstid. SOS Alarm hanterar telefonnumret.

Viktiga telefonnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till:

112

Vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

113 13

För att lämna eller få information om allvarliga olyckor eller krissituationer.

114 14

Alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.

1177

Sjukvårdsrådgivning.

Bekräftad information från svenska myndigheter

Bild på broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyr: Om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige har fått broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Den innehåller viktig samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.


Broschyren finns på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och är översatt till 15 språk.

Till broschyren på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: