På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Omslagsbild: Spindelnät

Missbruk och beroende

Det finns flera typer av stöd och hjälp som kommunen kan erbjuda dig som har missbruksproblem som gäller alkohol, droger eller annat beroende. Vi kan också stödja dig som är anhörig. Förutom missbruk kan det även handla om problem på grund av psykisk ohälsa.

Vuxenenheten

Du som känner att du vill ha hjälp eller stöd för att ta dig ur ett missbruk eller behöver någon annan form av socialt stöd kan kontakta vuxenenheten. De stödinsatser som du kan ansöka om är tidsbegränsade och du avgör själv om du vill ansöka.

Det finns olika behandlingsalternativ

Efter kontakt med en socialsekreterare gör vuxenenheten en utredning där ni tillsammans kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är lämpligast i ditt fall. En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI, där du får svara på frågor om dina vanor, din hälsa, utbildning, arbete och familj. Utifrån denna upprättas du och din socialsektreterare en genomförandeplan tillsammans med de stödinsatser som är aktuella för dig. Stödinsatser man kan ansöka om är exempelvis kontaktperson, boendestöd, familjehem för vuxna, behandlingshem eller insatser via öppenvården. Utgångspunkten är att alla vård- och behandlingsinsatser är frivilliga och sker i samråd med dig.


En del av socialsekreterarens arbete består av att motivera dig att förändra dina alkohol- och drogvanor .

Utgångspunkten är att alla vård- och behandlingsinsatser är frivilliga och sker i samråd med dig.


När inget annat hjälper

Om socialsekreteraren bedömer att missbruket är livshotande och personen det gäller inte är motiverad till vård på frivillig grund, kan ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare bli aktuellt.


Öppenvård

Öppenvården är till för vuxna som undrar över hur alkohol och droger påverkar livssituationen. Vi hjälper och stöttar också dig som vet med dig att missbruket har blivit ett bekymmer.


Öppenvården är också till för dig som

  • är anhörig till eller har växt upp i en familj där någon är beroende av alkohol eller andra droger
  • är förälder och oroar sig för sitt barn som dricker för mycket eller använder droger
  • är vän eller arbetskamrat till någon som dricker för mycket eller använder droger.

Olika typer av stöd

Råd och stöd samt behandlingssamtal

Du är välkommen att ta kontakt för ett eller flera samtal oavsett om det gäller dig själv eller någon närstående. Vi arbetar utifrån lösningsinriktade och motiverande samtal för att tillsammans med dig hitta lösningar som kan förändra din livssituation. Vi har tystnadsplikt. Du kan även ringa anonymt om du vill.

Återfallsprevention – en hjälp för dig att förebygga återfall

Återfallsprevention är en behandlingsmetod som har fokus på att lära dig nya sociala färdigheter och ett nytt sätt att tänka för att bryta ett problembeteende. Metoden ger dig möjlighet att få verktyg och stöd i att öka din förmåga att känna igen risksituationer för återfall. Du får lära dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor samt konsekvenser av problembeteendet. Du får med dig redskap och stöd i att hitta alternativa lösningar för att undvika eller hantera dessa risksituationer. Vi kan erbjuda kursen i återfallsprevention både individuellt eller i grupp beroende på vad som passar dig bäst. Kursen pågår under åtta tillfällen med en träff i veckan, samt med minst två uppföljningsträffar inom ett halvår efter avslutad kurs.

Stöd till anhöriga

Du som är anhörig kan själv ha behov av stöd i din relation till den som har problem med alkohol elelr droger, oavsett om personen själv har kontakt med öppenvården eller inte. Du är välkommen att ta kontakt för din egen del.

Fjärilens vuxenprogram

Fjärilen vänder sig till anhöriga eller närstående som på något sätt blivit drabbade av en annan persons bruk av alkohol eller droger. Det finns program för barn och för vuxna. Målsättningen är att du som anhörig eller närstående ska få en ökad kunskap och insikt om hur känslor och beteenden har påverkat din livssituation. Genom gruppverksamheten får du möjlighet att påbörja en förändring, det vill säga att bryta beteendemönster i familjen eller relationen.

Motivationssamtal

Motivationssamtal är stödsamtal – i grupp eller enskilt – för dig som vill förändra din livssituation och behöver stöd att finna kraft och motivation. Samtalen hjälper dig att mobilisera dina egna resurser för att åstadkomma en förändring mot dina egna mål. Du får stöd att finna din egen motivation, ditt hopp och din vilja till förändring.

Kontakta oss

Vuxenenheten och Öppenvården

Verkstadsgatan 41, Strömsund (huvudingång Norrgård, en trappa upp)

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 16 september 2019