Omslagsbild: Spindelnät

Missbruk och beroende

Det finns flera typer av stöd och hjälp som kommunen kan erbjuda dig som har missbruksproblem som gäller alkohol, droger eller annat beroende. Vi kan också stödja dig som är anhörig. Förutom missbruk kan det även handla om problem på grund av psykisk ohälsa.

Vuxna

Du som känner att du vill ha hjälp eller stöd för att ta dig ur ett missbruk eller behöver någon annan form av socialt stöd kan kontakta vuxenenheten. De stödinsatser som du kan ansöka om är tidsbegränsade och du avgör själv om du vill ansöka.

Det finns olika behandlingsalternativ

Efter kontakt med en socialsekreterare gör vuxenenheten en utredning där ni tillsammans kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är lämpligast i ditt fall. En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI, där du får svara på frågor om dina vanor, din hälsa, utbildning, arbete och familj. Utifrån denna upprättar du och din socialsektreterare en genomförandeplan tillsammans med de stödinsatser som är aktuella för dig. Stödinsatser man kan ansöka om är exempelvis kontaktperson, boendestöd, familjehem för vuxna, behandlingshem eller insatser via öppenvården. Utgångspunkten är att alla vård- och behandlingsinsatser är frivilliga och sker i samråd med dig.


En del av socialsekreterarens arbete består av att motivera dig att förändra dina alkohol- och drogvanor .

Utgångspunkten är att alla vård- och behandlingsinsatser är frivilliga och sker i samråd med dig.

När inget annat hjälper

Om socialsekreteraren bedömer att missbruket är livshotande och personen det gäller inte är motiverad till vård på frivillig grund, kan ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare bli aktuellt.

Barn och ungdomar

Ibland kan det hända jobbiga saker i hemmet. Det kan förekomma att någon av föräldrarna dricker för mycket alkohol: det kan också vara så du själv har ett riskbruk eller missbruk av alkohol, droger eller spel. Det kan då vara svårt att klara situationen på egen hand. Individ- och familjeomsorgens uppgift är att hjälpa både barn, undomar och föräldrar med individanpassat stöd och hjälp.

Stödsamtal

För dig som är barn eller ungdom finns det möjlighet att prata med någon utomstående.

Fjärilsgrupper

Fjärilen finns för dig som är barn eller tonåring som är anhörig till någon som är beroende av alkohol eller droger.

Läs mer om Fjärilens barngrupp

Öppenvård

Öppenvården erbjuder råd, stöd och behandling för dig som funderar över alkohol, droger, spel om pengar och psykisk ohälsa.  Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Vi finns till för dig som:

  • har tankar om att alkohol, droger eller spel om pengar påverkar din livssituation
  • är anhörig till eller har växt upp i en familj där någon är beroende av alkohol,droger eller där spel om pengar har bivit ett bekymmer
  • är förälder och oroar sig för sitt barn som dricker för mycket, använder droger eller där spel om pengar har bivit ett bekymmer
  • vill ha råd och stöd angående psykisk ohälsa.

Råd och stödsamtal

Du är välkommen att ta kontakt för ett eller flera samtal oavsett om det gäller dig själv eller någon närstående. Vi arbetar utifrån lösningsinriktade och motiverande samtal för att tillsammans med dig hitta lösningar som kan förändra din livssituation. Vi har tystnadsplikt och i denna öppna verksamhet sker ingen dokumentation eller registrering.

Behandlingsinsatser

Vi erbjuder även olika behandlingsinsatser som stöd för en förändrad livvsituation beroende på din problematik. För att få stöd via en behandlingsinsats behöver du göra en ansökan. Vi hjälper dig att ta kontakt med en socialsekreterare på vuxenenheten för att göra en ansökan. Du kan såklart själv ta kontakt direkt med vuxenenheten.

Stöd till anhöriga

Du som är anhörig kan själv ha behov av stöd i din relation till den som har problem med alkohol, droger eller spel, oavsett om personen själv har kontakt med öppenvården eller inte. Du är välkommen att ta kontakt för din egen del. Vi kan hjälpa dig att förstå och hantera de situationer som kan uppstå på grund av någon annans beteende. Innehållet i samtalen anpassas efter ditt behov och din situation. Vi har tystnadsplikt och i denna öppna verksamhet sker ingen dokumentation.