Du som vistas i kommunen och inte kan försörja dig på annat sätt kan ha rätt till försörjningsstöd (socialbidrag). Bidraget är behovsprövat och påverkas av hela hushållets samlade inkomster och tillgångar. Innan du får bistånd måste alla andra möjligheter till försörjning vara undersökta.

Om du har tillgångar – det vill säga pengar på banken, aktier eller kapitalvaror som går att sälja – måste du använda de pengarna innan du har rätt till bistånd. Om du är arbetslös måste du vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Du är skyldig att ta det arbete du blir erbjuden.


Barn och ungdomar som växer upp i familjer med låg inkomst har inte samma möjligheter som de flesta andra har. De kan kanske inte delta i fritidsaktiviteter som kräver speciell utrustning, har inte råd att följa med på resor, gå på bio eller konserter. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bevaka barn och ungdomars situation i en familj, när föräldrarna ansöker om ekonomiskt bistånd.

Inkomster räknas av

Om du har någon form av inkomst dras motsvarande summa av från ditt bistånd. Det gäller till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning, pension, sjukbidrag, A-kassa, skatteåterbäring, utbildningsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg, underhållsbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag, studiebidrag, studiestöd och ränteinkomster.


De inkomster du har och det bistånd du eventuellt får ska räcka till

 • livsmedel och övriga hushållsutgifter
 • hälsa och hygien
 • kläder och skor
 • normala kostnader för fritid och rekreation
 • hemförsäkring
 • teleräkningar och TV-avgifter
 • tidningar.

Du kan dessutom få ekonomiskt bistånd till hyra och en del andra utgifter. Det kan du diskutera med din handläggare.

Återbetalning

Ibland måste du betala tillbaka försörjningsstödet. Det gäller till exempel när bidraget betalas ut som förskott på förmån, som pension, sjukpenning, bostadsbidrag och underhållsstöd eller vid arbetskonflikt. 

Utredning och sekretess

Eftersom försörjningsstödet är behovsprövat måste vi utreda dina behov. Du måste kunna styrka dina inkomster och sådana utgifter, som till exempel hyra, som inte täcks av grundbeloppet. När vi fått in din ansökan gör vi, efter ditt samtycke, en kontroll hos andra myndigheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi kontrollerar även hos bilregistret om du har bil. I din personakt gör vi anteckningar så länge du får bistånd. Dessa anteckningar har du rätt att läsa. Dessutom förs uppgifter in i vård- och socialförvaltningens ADB-register. Registret används endast av personal vid förvaltningen vid utredning om rätt till bistånd, samt för statistikuppgifter.
 
Personalen vid vård- och socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig. Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är det sekretessbelagt vem som får bistånd och är registrerad hos en förvaltning.

Förbered ditt besök

Inför ditt besök vid socialförvaltningen vill vi att du fyller i en särskild blankett som du tar med vid besöket. Blanketten skickar vi hem till dig efter det att du bokat tid för besök.

Provberäkning

Du kan göra en provberäkning och få fram en ungefärlig bild av din situation jämfört med riksnormen för försörjningsstöd. Resultatet är dock inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få försörjningsstöd. Det finns många fler faktorer i din situation som kan påverka bedömningen. Alla beslut om försörjningsstöd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en handläggare.

Att överklaga ett beslut

Det går att överklaga beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) om du är missnöjd med beslutet.

Detta vill vi att du har med dig när du kommer

 • Aktuella hyresavier (både inbetalningsdel och specificerad del).
 • Kopia på hyreskontrakt eller uppgifter om bostadskostnad i egen fastighet.
 • Kopia på arbetsförmedlingens besökskort om du är arbetslös.
 • Kopia på läkarintyg om du är sjukskriven.
 • Kopia på slutskattsedel.
 • Eventuella räkningar och kvitton på aktuella utgifter.
 • Legitimation.