Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Anhörigstöd

Anhörigstöd / Lïhkesad­tjedåarjege

Omsorg människor emellan är en självklar del av livet för de allra flesta. Många anhöriga gör en stor insats genom att hjälpa och stötta någon närstående som har en funktionsnedsättning, är sjuk eller äldre. Att ge omsorg kan handla om att hjälpa till med praktiska sysslor, personlig omvårdnad, sköta ekonomi och att ta kontakter med vården. Det kan också vara omtanke, tillsyn, stimulans och umgänge.

Hoksem almetji gaskoeh lea hævvi biehkiem jieliemisnie gaajhkide. Gellieh lïhkesadtjh stoerre barkoem darjoen juktie viehkiehtieh jïh dåarjoen akten åeliem mij ov-verviem åtna, skïemtjes jallh voeres lea. Hoksem vedtedh maahta årrodh viehkiehtidh ovmessie barkoejgujmie, jïjtsh såjhtoem, ealamadtjine viehkiehtidh jïh gaskesem såjhtojne vaeltedh. Dïhte maahta aaj mojhteleslaakan årrodh, gïehtjedimmiem, skreejrehtimmiem jïh ektine årrodh.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: