Det kan vara svårt att bära på en misstanke, eller ha sett eller hört något som tyder på att ett barn, ungdom eller vuxen far illa på något sätt. Många väljer att blunda eller bortförklara tecknen. Kunskap om vad du ska göra, och vad som händer sedan, ökar möjlighetern för den drabbade att få hjälp i tid. 

Om du vill göra en anmälan

Det är viktigt att du tar ställning om situationen är akut eller inte. Är situationen akut – ring alltid 112. Om situationen är mindre akut gör du din anmälan genom att fylla i kommunens e-tjänst. Ett annat alternativ är att du ringer till individ- och familjesomsorgen och lämnar din anmälan muntligt. Vi uppmanar dig som har möjlighet att använda e-tjänsten att i första hand göra det. Där får du bra vägledning till vilken information vi behöver och du får tid att formulera allt det du vill framföra i din anmälan i lugn och ro. Som privatperson kan du kan alltid vara anonym.

E-tjänst: Orosanmälan – misstanke om att barn, ungdom eller vuxen far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte vet om du ska göra en orosanmälan eller inte kan du prata med individ- och familjeomsorgen först, utan att behöva ange personens identitet. Där kan du får råd i hur du ska agera kring den person du känner oro för. Även här kan du alltid vara anonym.


Orosanmälningar ska inteskickas till enskilda handläggare då detta kan fördröja hanteringen.

Vad händer efter en orosanmälan som gäller barn

Utifrån informationen i anmälan kommer vi att bedöma allvarlighetsgraden och ta kontakt med familjen. Utifrån vad vi ser och vad föräldrarna har att säga, tar vi sedan beslut om det finns anledning att undersöka saken vidare. I så fall pratar vi med flickans eller pojkens föräldrar, anhöriga och andra människor som har viktig information.


Det är sällan som en anmälan leder till ett omhändertagande av barn. Vi försöker istället hjälpa föräldrarna med de problem som finns i hemmet.

Orsaker till att barn far illa

Det finns många olika orsaker till att barn far illa. Ibland är det en kombination av olika missförhållanden. Orsakerna kan delas in under tre rubriker.

Brister i omsorgen

Brister i omsorgen kan innebära att det är sådana förhållanden i hemmet att barnets hälsa och utveckling är allvarligt hotad. Hemmiljön kan till exempel vara olämplig för ett barn. Föräldrarna tillgodoser inte barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans. De kanske missköter barnets hygien, mat eller kläder eller utsätter det för risker som kan innebära allvarlig skada.  

Eget beteende

När flickor eller pojkar genom sitt eget beteende utsätter sig för risker som kan skada deras hälsa eller utveckling. Det kan vara till exempel missbruk av alkohol, droger eller olika former av brottslig verksamhet.

Övergrepp

Övergrepp innebär olika former av fysisk eller psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Det är också ett övergrepp om ett barn blir vittne till övergrepp mot någon närstående, till exempel sin mamma eller pappa.

Ansökan om hjälp och stöd

Föräldrar kan själva vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Under barnets uppväxt kan det till exempel hända att de hamnar i dåligt sällskap, använder alkohol eller begår brott. Som förälder kan det då vara skönt att få prata med någon som vet vilken hjälp som finns att få.

Vad händer efter en orosanmälan som gäller en vuxen

Efter att en orosanmälan kommit in tar individ- och familjeomsorgen kontakt med den person som du känner oro för. Personen kommer att erbjudas frivilligt stöd från socialtjänsten utifrån behov och kan också få råd och stöd till annan hjälp som kan vara lämplig. Om det finns risk för att personen kan utsätta sig själv eller andra för allvarlig fara kan det bli aktuellt med mera ingripande åtgärder.

Orsaker till att vuxna far illa

Det finns flera orsaker till att vuxna kan fara illa. Det kan handla om en kombination av olika missförhållanden som gör det nödvändigt med stöd från socialtjänsten. Här är information om några orsaker till att vuxna kan fara illa.

Missbruk/Beroende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyldighet att anmäla oro för barn och unga

Vissa yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet när det gäller minderåriga. Den gäller till exempel för poliser och för dem som arbetar inom förskolor, skolor, barn- och mödravårdscentraler.

Mer information anmälningsskyldigheten Öppnas i nytt fönster.