Lyssna på sidan Lyssna

Vård- och social­förvaltning

Vård- och socialförvaltningens (VSF) uppdrag är att ge vård och omsorg till äldre och funktionsnedsatta och att ge olika typer av stöd till enskilda personer och familjer. Förvaltningen ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården .

Äldreomsorg omfattar många olika sorts insatser som äldre kvinnor och män behöver för att klara sitt dagliga liv. Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende (äldreboende) är några av de vanligaste insatserna som kan ges enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453).

 

Förvaltningen ansvarar även för hemsjukvård, det vill säga hälso- och sjukvård i hemmet som personal i kommunen ger, enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).

Stöd och hjälp i speciella livssituationer

Förvaltningen vänder sig också till barn, unga och familjer med behov av skydd och stöd, personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och personer med försörjningsproblem. De flesta insatser bygger på frivilliga överenskommelser om vård och stöd. Det finns särskilt utsatta situationer där socialnämnden kan behöva ta till tvångsåtgärder. Det är framför allt för att skydda barn, ungdomar och vuxna från att fara illa.

Insatser för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen ansvarar också för insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till den som har omfattande funktionsnedsättningar.

 

Det är handläggare inom biståndsenheten som tar emot ansökningar om insatser för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. De kan även ge stöd, information och hänvisning till den som söker hjälp och insatser av olika slag utifrån egna behov eller som anhörig.

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för kvinnor och män som själva hjälper och stöttar någon närstående som har en funktionsnedsättning, är sjuk eller äldre.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Administrativ personal

Namn

Titel

Telefonnummer

Pernilla Johansson

Förvaltningschef

0670-162 89

Veronica Sjögren Olofsson

Verksamhetschef äldreomsorg Strömsund

0670-167 04

Matilda Nilsson

Verksamhetschef äldreomsorg norr, Backe/Rossön/Hoting/Tåsjö

Verksamhetschef äldreomsorg syd, Hammerdal

0624-51 20 17

Magnus Ahlstrand

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg (IFO) och biståndsenhet

0670-167 37

Emilie Abrahamsson

Verksamhetschef Stöd och service

0670-163 14

Ida Haglund

Verksamhetscontroller, projektledare

0670-162 85

Katrin Ljusberg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

0670-167 46

Veronica Sjöberg

Kvalitetsutvecklare

0670-167 42

Eva Lif

Administratör, nämndsekreterare

0670-163 17

Lina Andersson

Avgiftshandläggare

0670-167 50

Ida Roos

Avgiftshandläggare

0670-161 31


Pernilla Johansson

Förvaltningschef

0670-162 89

Fakta

  • Ansvarig nämnd: social­nämnden.
  • 43 procent av kommunens budget (2023).
  • Det finns ungefär 600 personer som har hem­tjänst­insatser.
  • Mellan 10 och 15 personer i kommunen har en digital läke­me­delspå­minnare som gör att de klarar medici­nerna utan hem­tjäns­tens dagliga besök.

Informa­tion om tystnads­plikt

inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Information om tystnadsplikt Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: