Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens organisation och styrning

Strömsunds kommun är styrd av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är högsta beslutande instans. I kommunens organisation finns också nämnder, förvaltningar och bolag. I förvaltningarna arbetar tjänstepersoner som ska verkställa nämndernas beslut.

Kommunens politiska ledning

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse är den politiska ledningen i kommunen.

 • Kommunfullmäktige, KF, kan man kalla för kommunens riksdag. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om kommunens inriktning, verksamhet och budget samt om avgifter för kommunal service och vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.
 • Kommunstyrelsen, KS, kan man kalla för kommunens regering. De leder och samordnar kommunens verksamheter. KS förbereder även de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

De förtroendevalda är deltidspolitiker

De förtroendevalda är deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden. Ett mindre antal politiker är avlönade på hel- eller deltid för sina uppdrag. I vår kommun motsvarar de tillsammans cirka 5,5 heltidstjänster, den enda som är avlönad på heltid är kommunstyrelsens ordförande.

Politisk styrning för mandatperioden 2022–2026

Strömsunds kommun styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Partier och mandatfördelning

Nämnder

Nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige och deras uppdrag är att sköta det fortlöpande arbetet. Varje nämnd ansvarar för ett eller flera av kommunens verksamhetsområden och de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just de verksamheterna. Nämnderna leder och samordnar sin verksamhet och styr vad förvaltningarna ska utföra och hur budgeten ska fördelas. Dessutom bevakar nämnderna att målen för verksamheterna uppfylls.

Läs mer om nämnder

Förvaltningar

Kommunens fem förvaltningar med tjänstepersoner ansvarar för det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. De arbetar utifrån de mål och riktlinjer som nämnderna beslutat om.

Läs mer om förvaltningar och avdelningar

Styrande dokument

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunen ska följa. Men vi har även utrymme att utforma egna styrdokument för våra verksamheter.

Till planer och styrdokument

Organisationsskiss

Här kan du se förvaltningar, nämnder, kommunala bolag, kommunalförbund samt Gemensam nämnd för Närvård Frostviken.

Organisationsskiss som visar kommunens organisation med bolag, nämnder och förvaltningar. Utförlig beskrivning finns nedanför bilden. Kommunfullmäktige Revision Kommunala bolag Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltningen Teknik- och serviceförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning Miljö- och byggavdelning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning Kultur- och fritidsavdelning Vård- och socialförvaltning Närvård Frostviken Miljö- och byggnämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnd Gemensam nämnd för Närvård Frostviken Valnämnd Överförmyndaren

Bildbeskrivning organisationsskiss

+

Bilden visar kommunens organisation uppbyggd i följande tre staplar: 1. Högsta beslutande insans, 2. Nämnder, 3. Förvaltningar.


1. Högsta beslutande instans

 • Kommunfullmäktige
 • Revision

I kommunkoncern ingår även

 • Kommunala bolag: Strömsunds energi AB och Strömsunds hyresbostäder AB
 • Kommunalförbund: Jämtlands Räddningstjänstförbund
 • Kommunalförbund: Partnerskap Inland – Akademi Norr

2. Nämnder och 3. förvaltningar

I andra stapeln visas de politiska nämndern, i tredje stapeln förvaltningar och avdelningar. Här presenterar vi dem i en punktlista.

 • Kommunstyrelse
  • Kommundirektör
  • Kommunledningsförvaltning
  • Teknik- och serviceförvaltning
  • Framtids- och utvecklingsförvaltning
 • Miljö- och byggnämnd
  • Miljö- och byggavdelning
 • Barn-, kultur- och utbildningsnämnd
  • Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning
   • Kultur- och fritidsavdelning
 • Socialnämnd
  • Vård- och socialförvaltning
 • Gemensam nämnd för Närvård Frostviken
  • Närvård Frostviken
 • Valnämnd
 • Överförmyndarnämnd


Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: