Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens organisation

Strömsunds kommun är styrd av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning, med tjänstepersoner som ska verkställa nämndernas beslut.

Så här ser kommunens organisation ut. Här kan du se våra förvaltningar, nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. I skissen ligger också gemensam nämnd för närvård Frostviken.


I Strömsunds kommunkoncern ingår även två helägda dotterbolag med verksamhet inom fjärrvärme och bostäder. Vi ingår även i Jämtlands Räddningstjänstförbund.


Organisationsskiss som visar kommunens organisation med bolag, nämnderoch förvaltningar. Utförlig beskrivning finns nedanför bilden. Kommunfullmäktige Kommunala bolag Räddningstjänsten Jämtland Revisionen Kommunstyrelse Miljö- och byggnämnden Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensam nämnd för närvård Frostviken Valnämnden Överförmyndaren Kommunledningsförvaltningen Teknik- och serviceförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltningen Miljö- och byggavdelningen Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsavdelningen Vård- och socialförvaltningen Närvård Frostviken

Bildbeskrivning organisationsskiss

+

Bilden visar kommunens organisation uppbyggd i följande tre staplar: 1. Högsta beslutande insans, 2. Nämnder, 3. Förvaltningar.


1. Högsta beslutande instans

 • Kommunfullmäktige
 • Revision

I kommunkoncern ingår även

 • Kommunala bolag: Jämtlandsvärme AB och Strömsunds hyresbostäder AB
 • Kommunalförbund: Jämtlands Räddningstjänstförbund

2. Nämnder och 3. förvaltningar

I andra stapeln visas de politiska nämndern, i tredje stapeln förvaltningar och avdelningar. Här presenterar vi dem i en punktlist.

 • Kommunstyrelse
  • Kommundirektör
  • Kommunledningsförvaltning
  • Teknik- och serviceförvaltning
  • Framtids och utvecklingsförvaltning
 • Miljö- och byggnämnd
  • Miljö- och byggavdelning
 • Barn-, kultur- och utbildningsnämnd
  • Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning
   • Kultur- och fritidsavdelning
 • Socialnämnd
  • Vård och socialförvaltning
 • Gemensam nämnd för närvård Frostviken
  • Närvård Frostviken
 • Valnämnd
 • Överförmyndarnämnd


Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: