Lyssna på sidan Lyssna

Information om tystnadsplikt

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inte får föras vidare.

Du själv har alltid rätt att få ta del av uppgifter som gäller din egen vård och omsorg. Om närstående vill ta del av uppgifter är det i första hand du själv som avgör om de får göra det.


Personal inom hälso-och sjukvården och inom socialtjänsten behöver få veta vissa saker om dina personliga förhållanden. Det behövs för att kunna fatta beslut och ge bra insatser och vård till dig. Personalen kan också behöva känna till din sjukdomshistoria. Det kan vara till hjälp att uppgifter även får föras vidare mellan olika vårdgivare, exempelvis vid en vårdplanering mellan sjukhuset och kommunens vård och omsorg. Då ska du själv få möjlighet att ge ditt medgivande till att uppgifterna överförs.


Tystnadsplikten gäller i princip alla uppgifter om den enskildes personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Att ”lida men” har en vid innebörd. I första hand menas om den personliga integriteten blir kränkt.


Personliga förhållanden kan röra till exempel människors karaktär, familjeförhållanden, ekonomi eller hälsotillstånd. Närstående kan vara släktingar, sammanboende eller andra som den enskilde räknar som familjemedlemmar eller som står en nära.


Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt finns i offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: