Lyssna på sidan Lyssna

Barnkonventionen – så arbetar vi

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. För kommunen innebär det att vi tar hänsyn till barn och ungdomar i många olika frågor. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter speciellt för barn.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men den tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet. Som kommun är det viktigt att vi följer konventionen.

Fyra viktiga huvudprinciper

Barnkonventionen har sammanlagt 54 artiklar, fyra av dem räknas som huvudprinciper.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
  • Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.

Varför blev barnkonventionen lag?

I Sverige har vi redan många lagar som stöd för barns rätt till utbildning, skydd och trygghet. När barn är med i samtalet kan vuxna ibland prata om andra saker än vad som är viktigt för att göra det bra för barnet. Barn och ungdomar är inte myndiga och har därför inte samma möjlighet att påverka samhället i stort.

Vad innebär barnkonventionen för Strömsunds kommun?

En arbetsgrupp har tittat närmare på hur vi kan integrera barnkonventionen i våra verksamheter, för att på olika sätt beakta barn och ungas rättigheter. Barnkonventionens artiklar ska vara vägledande så att beslut och verksamheter är utformade för deras bästa. 

Några goda exempel

Här följer några goda exempel på hur kommunens verksamheter arbetar utifrån barnkonventionen. I det nyligen reviderade folkhälsoprogrammet finns också ett antal aktiviteter/mål som rör barn och unga och de följs upp i kommunens folkhälsoarbete.

  • Barns delaktighet, inflytande och rättigheter tas tillvara genom att handläggare inom socialtjänsten använder ett speciellt arbetssätt som kallas BBIC, barns behov i centrum, inom den sociala barn- och ungdomsvården.
  • Gratis tillgång till friluftsbadet på Strömsunds camping för att alla ska ha samma möjlighet att besöka badet.
  • Elever kan påverka sin skolmat genom att lämna synpunkter som sedan förs upp till så kallade kostråd.
  • Vid byggnation eller renovering av lekplatser är barnens intresse en självklar fokusfråga.
  • Genom samisk integrering lyfts elevernas identitet genom mer tid för samisk språkutveckling, eleven får rätt till sin samiska traditions-, slöjd-, kulturutbildning.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: