Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitet och uppföljning

Verksamheten inom vård- och socialförvaltningen är socialnämndens ansvarsområde. Här kan du ta del av socialnämndens mål samt kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse för socialnämndens område. 

Socialnämndens arbete med inriktningsmål och effektmått utgår från kommunfullmäktiges beslut om politiska prioriteringar. Det är kommunfullmäktiges som beslutar om övergripande och prioriterade mål riktade till alla olika verksamhetsområden i kommunen.

 

Den som bedriver socialtjänst bör, enligt 7 kap. 1 § socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) varje år upprätta en kvalitetsberättelse.  Enligt socialstyrelsen bör det framgå av kvalitetsberättelsen hur verksamheten bedrivit systematiskt kvalitetsarbete under föregående kalenderår, vad verksamheten gjort för att säkra kvaliteten, vilka resultat verksamheten uppnått samt strategier och målområden för kommande år.

 

Den som bedriver hälso- och sjukvård (vårdgivare) enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska påvisa hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: