Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Stenar på en strand.

Faderskap, föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till att veta sitt ursprung och arv.

Om du är gift med den som har fött barnet fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Utredning före barnets födelse

Socialnämnden har möjlighet att inleda en föräldraskapsutredning innan barnet är fött. Kontakta familjerätten inom Individ- och familjeomsorgen i kommunen som ansvarar för utredningen.

Bekräfta föräldraskapet digitalt

Från den 1 januari 2022 kan föräldraskap registreras i Skatteverkets e-tjänst. E-tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver även godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten.

Om det gått mer än 14 dagar behöver du kontakta familjerätten inom Individ- och familjeomsorgen.

För att ni ska kunna använda tjänsten krävs följande:

  • Barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare.
  • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen.
  • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
  • Ni båda har e-legitimation som ni signerar med i tjänsten.

Om någon av föräldrarna har skyddade personuppgifter kan ni inte använda tjänsten.

Bekräfta föräldraskapet hos familjerätten

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse, om ni inte använder e-tjänsten eller om kraven för att använda Skatteverkets e-tjänst inte är uppfyllda görs föräldraskapsutredning och föräldraskapsbekräftelse hos familjerätten i kommunen.

Barn födda före 1 januari 2022

För att anmäla föräldraskapet kontaktar du familjerätten i kommunen.

Föräldraskap

Om modern är gift med en kvinna eller är registrerad partner vid barnets födelse, ska hennes make eller registrerade partner anses som barnets förälder.


Om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen, i enlighet lag, med samtycke av en kvinna som var moderns make, registrerade partner eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder. Föräldraskapet fastställs då genom bekräftelse eller dom.

Vårdnad

Vad är vårdnad?

Vårdnaden är ett rättsligt begrepp och den som är vårdandhavare är juridiskt ansvarig för barnet. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet exempelvis barnets namn, skolgång, sjukvård med mera. Ett barn står under någons vårdnad till dess barnet fyller 18 år.

Vem är vårdnadshavare?

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Om föräldrarna inte är gifta vid barnets födelse tillfaller vårdnaden mamman enskilt. Vill föräldrar som inte är gifta ha gemensam vårdnad om barnet, kan de i samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs göra en anmälan om det.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: