Lyssna på sidan Lyssna
Stenar på en strand.

Faderskap, föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till att veta sitt ursprung och arv.

Om du är gift med den som har fött barnet fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Utredning före barnets födelse

Socialnämnden har möjlighet att inleda en föräldraskapsutredning innan barnet är fött. Kontakta familjerätten inom Individ- och familjeomsorgen i kommunen som ansvarar för utredningen.

Bekräfta föräldraskapet digitalt

Föräldraskap registreras i Skatteverkets e-tjänst. Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver även godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten.

Om det gått mer än 14 dagar behöver du kontakta familjerätten inom Individ- och familjeomsorgen.

För att ni ska kunna använda tjänsten krävs följande:

 • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
 • Barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen.
 • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
 • Ni båda har e-legitimation som ni signerar med i tjänsten.

Om någon av föräldrarna har skyddade personuppgifter kan ni inte använda tjänsten.

Bekräfta föräldraskapet hos familjerätten

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse, om ni inte använder e-tjänsten eller om kraven för att använda Skatteverkets e-tjänst inte är uppfyllda görs föräldraskapsutredning och föräldraskapsbekräftelse hos familjerätten i kommunen.

Föräldraskap vid assisterad befruktning

Enligt 1 kap. 9 § FB ska make eller registrerad partner till den som fött barnet anses som barnets förälder om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

 • Den assisterade befruktningen (insemination eller befruktning utanför kroppen) har gjorts med samtycke av make, registrerad partner eller sambo till den som fött barnet.
 • Med hänsyn till samtliga omständigheter är det sannolikt att barnet har tillkommit genom den assisterade befruktningen.
 • Den assisterade befruktningen har utförts vid behörig inrättning.
 • Barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Samma kriterier gäller för de fall ett barn kommit till genom assisterade befruktning och en eller båda av föräldrarna har ändrat könstillhörighet (1 kap. 13 och 14 §§ FB).


När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening.


Föräldraskap kan fastställas för den kvinna som lämnat samtycket till den assisterade befruktningen om:

 • mammans maka, registrerade partner eller sambo har samtyckt till behandlingen.
 • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom inseminationen eller befruktningen och
 • behandlingen har skett på svenskt sjukhus enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet eller
 • på behörig klinik i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Om befruktningen har skett på annat sätt ska socialnämnden försöka utreda och fastställa faderskapet. I samband med föräldraskapsfastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Vårdnad

Vad är vårdnad?

Vårdnaden är ett rättsligt begrepp och den som är vårdnadhavare är juridiskt ansvarig för barnet. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet exempelvis barnets namn, skolgång, sjukvård med mera. Ett barn står under någons vårdnad till dess barnet fyller 18 år.

Vem är vårdnadshavare?

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Om föräldrarna inte är gifta vid barnets födelse tillfaller vårdnaden mamman enskilt. Vill föräldrar som inte är gifta ha gemensam vårdnad om barnet, kan de i samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs göra en anmälan om det.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: