Lyssna på sidan Lyssna
Utsträckta händer.

God man och förvaltare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om det inte går att lösa hjälpbehovet på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Det finns två kriterier som måste vara uppfyllda för att få god man eller förvaltare:

 • Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.
 • Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Behöver du god man eller förvaltare?

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till din biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare, boendechef eller överförmyndaren.

Vad gör gode män och förvaltare?

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

 • Bevaka rätt
  Bevaka rätt betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakter med myndigheter. En god man kan till exempel ansöka om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning. En god man kan även bevaka huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.
 • Förvalta egendom
  Förvalta egendom innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En god man hanterar pensioner, bidrag och betalar räkningar.
 • Sörja för person
  Sörja för person handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar. En god man ordnar så att huvudmannen får den omvårdnad som man behöver. En god man kan också uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Vad skiljer god man och förvaltare åt?

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att huvudmannen vill ha en god man. God man ska samråda med huvudmannen, i de frågor som han eller hon förstår, och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt.

 

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltare får ta beslut utan huvudmannnes samtycke.

Vill du bli god man eller förvaltare?

 

Skicka gärna in din intresseanmälan.

Intresseanmälan för god man och förvaltare

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: