Lyssna på sidan Lyssna
Gravsten med gul ros.

Arvskifte

Om en omyndig/huvudman har del i ett dödsbo ska ställföreträdaren vårda dennes rätt i dödsboet.

Vissa åtgärder under boutredningen kan kräva överförmyndarens tillstånd. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av den enskildes egendom gäller också vid dödsboförvaltningen.


Exempelvis behövs överförmyndarens tillstånd om boets fastighet eller bostadsrätt ska säljas. Det är då upp till ställföreträdaren att ansöka om sådant tillstånd. En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs godkännande av överförmyndaren.


Ställföreträdaren ska se till att bodelning och arvskifte sker så snart som möjligt.

Skifteshinder

Om ett dödsbo inte har blivit avslutat inom sex månader efter bouppteckningen, måste ställföreträdaren lämna in en skriftlig redogörelse av anledningen till överförmyndaren. Ställföreträdaren ska därefter lämna en sådan redogörelse var sjätte månad, fram till att arvskifte har skett eller att man ingått avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Handlingar du ska skicka till överförmyndaren

  • Ansökan från ställföreträdaren.
  • Arvskifteshandling och bodelningshandling i original. Skiftet måste vara undertecknat av ställföreträdaren och samtliga dödsbodelägare innan du skickar in det till överförmyndaren.
  • Kopia av den inregistrerade bouppteckningen och eventuellt testamente.
  • Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen till och med skiftesdagen.
  • Värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt och värdefullare lösöre.

God man kan behövas

  • Om förmyndare och omyndig är delägare i samma dödsbo får förmyndaren inte företräda den omyndige utan en god man måste förordnas. När det gäller arvsavstående från förmyndare till omyndigt barn är barnet att anse som dödsbodelägare om avståendet avser hela arvslotten eller viss kvotdel av densamma. Omfattar avståendet däremot visst bestämt belopp eller bestämt gods eller dylikt är den omyndige inte att anse som dödsbodelägare och god man ska då inte heller förordnas.
  • Även för de fall där god man eller förvaltare och huvudmannen är delägare i samma dödsbo behövs en särskild god man.

Gör begäran om sådan god man hos överförmyndaren.

Redovisning av skiftet

Den som sköter utbetalningen av ett arv ska sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat konto. Skicka ett bevis på att det är gjort till överförmyndaren.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: