Lyssna på sidan Lyssna

Förmyndare

Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sitt barn tills dess att barnet har fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar du för dina barns personliga förhållanden. Du ska se till att tillgodose barnets behov av omvårdnad, trygghet och fostran.

Föräldrar – legal förmyndare

Det är endast barn som är under 18 år som är omyndiga. Huvudregeln är att det är föräldrarna gemensamt som utövar förmynderskapet för barn under 18 år. Om man har den rättsliga vårdnaden om sina barn så är man också förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Särskilt förordnad förmyndare

Om barnet mister en av sina föräldrar så fortsätter den kvarvarande föräldern att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan orsak inte kan vara förmyndare för sitt barn så ska tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare.

Medförmyndare vid behov

Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare blir också automatiskt förmyndare för barnet, om inte tingsrätten beslutar annorlunda.

 

I vissa fall kan tingsrätten vid behov även förordna en medförmyndare, om den som är förmyndare inte själv klarar förmynderskapet.

Föräldrars ansvar

Föräldrarna ska ta tillvara barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Föräldrarna företräder även sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. Överförmyndaren ska se till att barnets tillgångar inte används på ett olämpligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning.

Ska se till barnets intressen

Om föräldrarna inte tar vara på barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel ska användas till barnets utgifter – inte till föräldrarnas. Föräldrarna har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort.

Överförmyndarens tillstånd

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller om barnet ska

  • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • låna eller låna ut pengar
  • driva rörelse.

God man för omyndiga

Överförmyndaren anordnar god man för underåriga då den eller de ordinarie förmyndarna inte kan företräda den omyndige. Det kan bland annat bero på att den omyndige har del i samma dödsbo som sin förmyndare eller dennes make/sambo. Överförmyndaren ska då utse en god man för att vårda den omyndiges rätt i boet och det följande arvskiftet.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: