Lyssna på sidan Lyssna
Nycklar på ett bord.

Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

En förmyndare, god man eller förvaltare kan ibland behöva överförmyndarens samtycke vid vissa åtgärder. Det gäller till exempel vid försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt för huvudmans räkning.

Bifoga följande handlingar/uppgifter till ansökan:

 • Huvudmannens yttrande
  Om den omyndige fyllt 16 år ska förmyndare, god man eller förvaltare bifoga hans eller hennes skriftliga yttrande om försäljningen till ansökan. Om huvudmannen inte kan yttra sig, bifoga ett läkarintyg som styrker det.
 • Anhörigas yttranden
  Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande om försäljningen. Med närmaste släktingar avses barn eller om huvudmannen är underårig – föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar är myndiga syskon och eventuella syskonbarn att anse som närmaste släktingar. Du bör skicka in yttranden tillsammans med ansökan, alternativt skriva med adresserna till de närmast anhöriga.
 • Köpekontrakt
  Skicka in köpekontraktet i två exemplar. Kontrakt ska vara undertecknat av både säljare och köpare. I kontraktet bör det finnas ett villkor om att försäljningen sker under förutsättning att överförmyndaren godkänner det.
 • Taxeringsbevis
  Bifoga taxeringsbevis för fast egendom eller tomträtt.
 • Värderingsutlåtande
  Bifoga ett värderingsutlåtande utfärdat av värderingsman vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet. Det ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten/bostadsrätten samt ett förväntat försäljningspris.
 • Kopia av bouppteckning
  Bifoga en kopia av bouppteckningen om säljaren är ett dödsbo. Av bouppteckningen ska det framgå vilka som är dödsbodelägare.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: