Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighetsrådet

Kommunen har både ett lagstadgat ansvar och ett intresse av att samverka med enskilda organisationer som företräder funktionsnedsatta kvinnor och män, flickor och pojkar. Samrådet sker bland annat genom tillgänglighetsrådet.

Tillgänglighetsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för berörda brukarorganisationer. Rådet är ett referensorgan och fattar inte beslut som en kommunal nämnd eller styrelse. Tillgänglighetsrådet är en viktig kanal till funktionsnedsatta i kommunen. Rådet lyfter frågor som är av vikt för att göra samhället mer tillgängligt för alla.

Ledamöter i rådet

  • Kommunstyrelsen (KS) utser två av sina ledamöter till ordförande och vice ordförande. KS utser även ersättare för dem.
  • Socialnämnden utser en av sina ledamöter till ordinarie ledamot i rådet. Nämnden utser även en ersättare.
  • Organisationerna i kommunen utser totalt nio ledamöter och nio ersättare. Om föreningen i kommunen inte är aktiv utser föreningens distriktsorganisation ledamöter och ersättare. 


Organisationer i kommunen

Namn

Förkortning

Synskadades riksförbund

SRF

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR

Föräldraföreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar

FUB

Reumatikerföreningen

R

Hörselskadades riksförbund

HRF

Allergiföreningen

RmA

Tarm-, uro och stomiförbundet

ILCO

Rörelsehindrade barn och ungdomar

RBU

Riksförbundet för social och mental hälsa

RSMH

Tillgänglighetsrådets uppgifter

  • Hålla sig underrättade om samhällsplanering och befintliga resurser avseende samhällsservice.
  • Granska ritningar för nybyggnationer och ombyggnationer av lokaler i kommunen.
  • Inhämta funktionsnedsattas synpunkter, framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos styrelser och nämnder.
  • Lämna synpunkter och förslag som efterfrågas av styrelser, nämnder och förvaltningar i aktuella tillgänglighetsfrågor.
  • Följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar och nya intentioner på tillgänglighetsområdet.
  • Verka för bra information till allmänheten och i synnerhet till de funktionsnedsatta.
  • Verka för god tillgänglighet inom alla områden för alla funktionsnedsatta.

Lämna synpunkter och ställ frågor via e-tjänst

Är du nyfiken på kommunens tillgänglighetsråd eller har du frågor/synpunkter som du vill att tillgänglighetsrådet tar upp till diskussion, skicka ett meddelande via kommunens e-tjänst, välj ”Annat område”. Gå in på denna länk:

etjanster.stromsund.se/synpunkt Länk till annan webbplats.

Du kan också ta kontakt direkt med ordförande och sekreterare

Ordförande Karin Näsmark

Sekreterare Annika Eriksson

Kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan.

Karin Näsmark

Ordförande

Karin Näsmark (S)

Vice ordförande

Håkan Espmark (M)


Fakta

Tillgänglighetsrådet kan ha upp till  tolv ledamöter och tolv ersättare.


Sekreterare

Annika Eriksson

0670-161 10

Kontakta oss

Tillgänglighetsrådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: