Lyssna på sidan Lyssna

Socialnämnden

Socialnämnden verkar för att skapa en långsiktig social hållbarhet i kommunen. Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och psykiskt sjuka samt äldrevård. 

 Socialtjänstens ansvarsområden:

  • Individ- och familjeomsorg.
  • Omsorg om funktionsnedsatta och psykiskt sjuka.
  • Äldrevård.

 

 Socialnämnden ansvarar för att verkställa beslut

  • enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
  • enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
  • i ärenden enligt föräldrabalken, FB, inom hela kommunen
  • enligt socialtjänstlagen, SoL (2001:453)
  • enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • enligt kommunens ansvar inom hälso- och sjukvår­dslagen, HSL, (2017:30)
  • inom hemsjukvården i kommunen, utom i upptagningsområdet för närvårdsnämnd Frostviken.

Ska följa lagstiftningen

Nämnden ska svara för att driva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstiftning och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden är ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Ansvarar för tillstånd och tillsyn

Dessutom ansvarar nämnden för tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) samt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Morgan Olsson.

Ordförande

Morgan Olsson (S)

Vice ordförande

Eskil Ehnberg (M)


Fakta

Socialnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.


Sekreterare

Eva Lif

0670-163 17

Kontakta oss

Socialnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: