Lyssna på sidan Lyssna

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Det är miljö- och byggnämnden som beslutar om bygglov i kommunen.

Miljö- och byggnämnden ansvarar för:

  • Att genom planläggning, lämplighets­pröv­ning och rådgivning främja en från allmän synpunkt god be­byggel­se­utveckling.
  • Att verka för god hushållning med naturresur­serna inom kommunen.
  • Att lämna råd och service till myndigheter, före­tag, kvinnor och män, flickor och pojkar.
  • Alla behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ska säkerställa att verksamheten blir utförd i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden ska också följa lagstiftning och föreskrifter för verksamheten.


Miljö- och byggnämnden ska inom sitt ansvarsområde besluta i ärenden samt tolka och tillämpa taxebestämmelser.


Det är kommunfullmäktige som antar kommunens fysiska planer, till exempel översiktsplaner, detaljplaner, områdesplaner och detaljplaner.

Tomas Jangenmalm.

Ordförande

Tomas Jangenmalm (S)

Vice ordförande

Herman Holmquist (M)


Fakta

Miljö- och byggnämnden har fem ledamöter och fem ersättare.


Sekreterare

Anna Thuresson

0670-163 95

Kontakta oss

Miljö- och byggnämnden

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: