Lyssna på sidan Lyssna
Flygbild över Strömsunds tätort.

Medborgarlöften

Polisens och Strömsunds kommuns medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar här upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftena utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Strömsunds kommun. Utifrån lägesbilden har våldsbejakande extremism och radikalisering, mängdbrott, ungdomar och narkotika valts som fokusområden. Det är Folkhälsorådet som föreslår medborgarlöftena som sedan fastställs av kommunstyrelsen.

Medborgarlöften 2024–2025

En kommun fri från narkotika

 • Polisen och kommunen kommer att genomföra förebyggande insatser kopplat till ANDTS. Uppföljning kommer att ske genom fortsatta avloppsmätningar och CAN:s rapport från 2023.

Utifrån resultat av avloppsmätningar kan vi konstatera att det finns medborgare i Strömsunds kommun som brukar narkotika olovligen. Förebyggande arbete gällande ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) är viktigt för att färre människor ska bruka narkotika.

En trygg kommun för alla

 • Polisen och kommunen kommer att jobba förebyggande för att minska polariseringen i kommunen.

Polariseringen mellan olika grupper i alla åldrar i samhället har ökat det senaste året. Vi ser konflikter och rättfärdigande av brottsliga handlingar såsom kränkningar, trakasserier och våld med rasistiska eller religiösa förtecken. Detta är en grogrund för att radikala krafter ska kunna rekrytera till sina respektive organisationer. Detta kan även inspirera och motivera ensamagerande.

En kommun fri från bedrägerier

 • Polisen och kommunen kommer att arbeta förebyggande för att minska antalet bedrägerier i kommunen. Målet är att öka medborgarnas kunskap kring bedrägerier.

År 2022 anmäldes 155 bedrägeribrott i Strömsunds kommun. Bedrägeribrott var då den största brottskategorin i kommunen. Vanligaste bedrägeriformen mot person var annonsbedrägeri. Att bli utsatt för bedrägeri kan vara kränkande och drabbar ofta redan utsatta människor i samhället.

En kommun fri från våld

 • Polisen och kommunen kommer att jobba förebyggande mot alla former av våld.

Kommunens lägesbild visar att antal ärenden där vuxna befinner sig i en våldsam relation ökar. Även orosanmälningar gällande barn som lever i ett hem med våld ökar. Forskning visar att psykiskt, fysiskt och sexuellt våld ger konsekvenser för hälsan, både på kort och lång sikt. Konsekvenser på längre sikt utöver fysiska men kan vara depression, självskadebeteende, riskbruk av alkohol och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).


Medborgarlöftena följs upp december 2024.

Så gick det med medborgarlöftena 2021–2022

Trafik

 • Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun genom förebyggande och riktade insatser mot höga hastigheter, rattonykterhet och vårdslös körning.

Exempel på genomförda insatser:

 • Polisen har genomfört regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, rattonykterhet och farliga beteenden i trafiken.
 • Polisen har kontinuerligt gjort inlägg kopplat till trafiksäkerhet på sina sociala kanaler.
 • Polisen har vid ett flertal tillfällen genomfört trafikkontroller i terräng.
 • Polisen har när de fått kännedom om att en ungdom framfört sitt fordon olämpligt ringt vårdnadshavare och informerat om misstanken. Syftet har varit att vårdnadshavare ska kunna förhindra ungdomen att fortsätta sitt beteende.
 • Kommunen har bytt ljuspunkter på alla gator och vägar samt gångvägar till mer effektiv belysning som ger ett bättre ljus för både trafikanter och gångtrafikanter i trafiken.
 • Kommunen har utfört röjning på flera ställen längs med gång- och cykelvägar men även längs med vägar för att öka tryggheten och ge bättre ljus för trafikanter och gångtrafikanter i trafiken.

Narkotika

 • Polisen och kommunen lovar att jobba förebyggande för att färre ungdomar i årskurs 9 ska vilja testa narkotika och bli erbjudna narkotika.

Exempel på genomförda insatser:

 • Polisen har aktivt jobbat med att kartlägga narkotikabrottsligheten i kommunen och gjort tillslag mot identifierade platser och individer.
 • Polisen har genomfört narkotikasök med hund i skolor där tips om narkotika inkommit.
 • Polisen har besökt föräldramöten i syfte att öka föräldrars kunskap kring narkotika och vad som kan vara tecken på narkotikabruk.
 • Polisen besöker kontinuerligt skolor och fritidsgårdar för att skapa kontakt och förtroende hos ungdomar och personal.
 • Polisen har i samverkan med kommunen gjort informationsinsatser i samband med riskhelger som valborg och student.
 • Kommunen har genomfört avloppsmätningar vid två reningsverk i syfte att kartlägga narkotikabruket i kommunen.

Bedrägeri

 • Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande för att minska antalet bedrägerier.

Exempel på genomförda insatser:

 • Polisen har tillsammans med kommunen skickat ut ett riktat informationsbrev om bedrägerier genom social manipulation, brevet skickades till särskilt utsatta brottsoffer.
 • Polisen har genomfört föreläsningar för målgrupper som löper stor risk för att bli utsatt för bedrägeri.
 • Polisen har kontinuerligt varnat för olika former av bedrägerier på sina sociala kanaler.

Integration och segregation

 • Polisen och kommunen lovar att ta fram en aktuell lägesbild av segregationen samt delta i aktiviteter som främjar medborgarnas känsla av inkludering och delaktighet. Detta som ett steg i att öka integration och minska segregation och utanförskap.

Exempel på insatser:

 • Samverkan mellan polis och kommun har skett regelbundet i lokal VBE-grupp (våldsbejakande extremism).
 • Kommunen har skapat en kommunal strategi för det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism, DELMOS/STAD.
 • Kommunen och polisen har genomfört en trygghetsvandring i Backe.
 • Kommunen har aktivt arbetat för att öka medborgarnas delaktighet och känsla av inkludering, exempel på aktiviteter är Blåljusdag och familjedagar.
 • Kommunen har erbjudit sina medarbetare en Nanoutbildning gällande Våldsbejakande extremism.

Kommunen och polisen arbetade med dessa medborgarlöften även under 2023.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Richard Persson
  Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
  0670-169 74

Senast ändrad/granskad: