Lyssna på sidan Lyssna
får hjälp med blodtryck

Hemsjukvård / Hïejmeskïemtjesåjhtoe

Som kommuninvånare kan du i vissa fall få hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt eget hem, så kallad hemsjukvård. Det sker genom hembesök som fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor gör. Vissa insatser kan delegeras så att det är vårdpersonal i hemtjänsten som utför dem.

Du som patient kan få hemsjukvård, det vill säga sjukvårdsinsatser i ditt eget hem, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att insatsen behöver göras hemma. Det kan vara så att du själv inte klarar att utföra en behandling som ordinerats, till exempel insulinbehandling, omläggning av sår eller att hantera läkemedel. Det kan även vara rehabilitering till exempel gångträning eller träna in att använda ett hjälpmedel. Vissa hemsjukvårdsinsatser kan vårdpersonal i hemtjänsten utföra.

Åarjel­saemien

Goh tjïelteårroje datne ovmessie aejkieh maahtah healsoe- jïh skïemtjesåjhtoebarkoeh dov gåetesne åadtjodh, goh hïejmeskïemtjesåjhtoe. Dam darjoen hïejmemïnnemen tjïrrh goh fysioterapauth/skïemtjegymnasth, barkoeterapauth, skïemtjesåjhterh jïh dajvesåjhterh darjoen. Såemies barkoeh gåarede delegeeredh gosk såjhtoebarkijh hïejmedïenesjisnie dam darjoen.

Datne goh skïemtjije maahtah hïejmeskïemtjesåjhtoem åadtjodh, skïemtjesåjhtoebarkoem dov gåetesne, jis legitimeereme healsoe- jïh skïemtjesåjhtoebarkijh leah nænnoestamme ahte barkoem daarpesje gåetesne darjodh. Maahta numhtie årrodh ahte datne ih jïjtje buektedh aktem båehtjierdimmiem darjodh mij bïhkedamme, vuesiehtimmien gaavhtan insulïjnebåehtjierdimmiem, njimkedahkh saajran bïejedh jallh bådtjajgujmie gïetedidh. Maahta aaj rehabiliteeremem årrodh vuesiehtimmien gaavhtan vaedtsemem jallh lïeredh aktem viehkiedïrregem nuhtjedh. Såemies hïejmeskïemtje-såjhtoebarkoeh maehtieh såjhtoebarkijh hïejmedïenesjisnie darjodh.

Insatser utan avgift

Insatser av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska eller distriktssköterska kan i vissa fall vara avgiftsfritt, till exempel vid rådgivning och hänvisning. Detsamma gäller vid provtagning och kontroller som sjuksköterska eller distriktssköterska gör på eget initiativ.

Insatser med avgift

Besök för bedömning, åtgärd och behandling av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska eller distriktssköterska är avgiftsbelagt. Det kostar 300 kronor per månad.  I särskilt boende (äldreboende) ingår avgiften i den totala kostnaden. Avgiften för hemsjukvård ingår i maxtaxan.


Exempel på insatser med avgift

  • bedömning och behandling
  • förskrivning och utprovning av kostnadsfria förbrukningsartiklar
  • förskrivning av hjälpmedel
  • läkemedelshantering
  • provtagning ordinerad av läkare
  • receptförskrivning av distriktssköterska som en insats till dig som inte vanligtvis har hemsjukvård
  • vaccination i hemmet.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: