Omslagsbild Maxtaxa

Avgifter för vård och omsorg

Strömsund kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst och vilka utgifter du har. Det finns en lagstadgad maxtaxa för avgifter för vård och omsorg. Det betyder att den högsta avgift kommunen får ta ut för insatser från hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård under 2024 är 2 575 kronor per månad.

Avgifter för vård och omsorg 2024

Typ av insats

Avgift

Hemtjänst*, nivå 1 (0-9 tim/månad)

907 kronor

Hemtjänst*, nivå 2 (10- tim/månad)

2 575 kronor

Trygghetslarm*, per månad

350 kronor

Trygghetslarm, engångsavgift för installation

350 kronor

Hemsjukvård*, per månad

300 kronor

Tillfällig vård *(korttidsplats), per dygn (1/30-del av maxtaxan)

86 kronor

Städ*, per timme

600 kronor

Fullkost särskilt boende, per månad

4 694 kronor

Fullkost korttidsplats, per dag

156 kronor

Måltidsservice, per månad Läs mer om måltidsservice

1 346 - 4 694 kronor

Hemleveransavgift för måltidsservice, per månad

400 kronor

Vissa förbrukningsartiklar – särskilt boende, per månad

230 kronor

Utfärdande av intyg för bostadsanpassning, per timme

300 kronor

* Avgifter som ingår i maxtaxa

Avgifter och maxtaxa

Du som har insatser i form av hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden eller kommunal hälso- och sjukvård betalar en avgift för de insatser du beviljats. Avgiften begränsas av en maxtaxa. Den högsta avgiften(maxtaxa) som kommuen får ta ut år 2024 är 2 575 kronor per månad. Utöver maxtaxan betalar du för personliga kostnader som hyra, förbrukningsartiklar och mat.


Avgiften för hemtjänst, tillfällig vård (korttidsplats) samt vård och omsorg i särskilt boende justeras årligen i förhållande till prisbasbeloppet i Sverige. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor. Övriga beslut om avgifter är politiska beslut som fattas av kommunfullmäktige i kommunen.

Underlag för avgiftsberäkning

För att din avgift ska placeras på rätt nivå behöver du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader. Uppgifter om aktuella pensioner, bostadstillägg med mera hämtas från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. Övriga uppgifter såsom tjänstepension, bostadskostnad, kapitalinkomster, räntor och dylikt behöver du själv lämna in.


Om du eller ditt ombud har e-legitimation eller bank-id kan du lämna dessa via e-tjänsten Underlag för avgiftsberäkning.

Du kan också välja att lämna in dina uppgifter genom att skicka in blanketten Underlag för avgiftsberäkning.

Använder du ett ombud behöver ombudet ha en fullmakt registrerad hos oss för att uppgifterna ska gälla. 

Du är själv skyldig att meddela ändringar som kan påverka ditt avgiftsutrymme.

Så här beräknas din avgift

Först görs en beräkning av ditt avgiftsutrymme. Den beräkningen görs så här:


+ inkomster efter skatt

+ eventuellt bostadstillägg och andra bidrag

- bostadskostnad

- minimibelopp*

- eventuella individuella tillägg

= avgiftsutrymme


Om du har ett högt avgiftsutrymme betalar du full avgift för dina insatser. Om du har ett lågt avgiftsutrymme kan dina avgifter reduceras.


*Minimibeloppet ska räcka till bland annat livsmedel, kläder och skor, telefon, hushållsel, medicin, tandvård, och öppen hälso- och sjukvård. Minimibeloppet är per månad för år 2024 är 7 062 kronor för ensamstående och 5 762 kronor för var och en av sammanlevande makar och 9 410 kronor för dig som bor i särskilt boende.

Individuellt höjt minibelopp

I vissa fall kan minimibeloppet höjas. Det kan till exempel vara om du har dyrare mat på grund av att du har ett matabonnemang eller om du har kostnader för god man. Kraven för kostnaden är att den ska vara varaktig över sex månader och överstiga 200 kronor per månad.

Avgifter för makar och sammanboende

Vid beräkningen av avgift för makar läggs makarnas inkomst ihop och fördelas därefter med hälften på vardera person. Eftersom biståndsbeslutet gäller de enskilda personerna var för sig och insatserna kan variera beräknas avgifter för varje enskild person. Detsamma gäller för registrerad partner. Sambor räknas var för sig eftersom det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

Reducering av avgift vid frånvaro

När du är bortrest eller har anhöriga hemma och inte behöver hjälp från hemtjänsten kan hemtjänstavgiften minskas från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag. Avgiften kan minskas om anmälan om frånvaro görs senast sju dagar i förväg. Om du blir inlagd är på sjukhus minskas hemtjänstavgiften från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag. Detta gäller även avgifter för mat.

Bra att veta om fakturor

Faktura för vård och omsorg skickas ut månadsvis. Du kan själv välja på vilket sätt du betalar din faktura.

E-faktura - anmäl dig för e-faktura till Strömsunds kommun via din internetbank.

Autogiro - anmäla en begäran om autogiro till kommunen.

Kommunens ambition är att bli mer miljövänlig, digital och tillgänglig. Vi arbetar för att minska antalet pappers­fakturor och uppmanar därför alla som har autogiro att även välja e-faktura.

Kontakta oss

Administration vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Lina M Andersson
    Avgiftshandläggare/administratör
    0670-167 50
  • Ida Roos
    Handläggare
    0670-161 31

Senast ändrad/granskad: