Lyssna på sidan Lyssna
Patientjournal

Patientjournaler och nationella kvalitetsregister och nationella kvalitetsregister

Hur du mår är summan av många faktorer. Personal inom vården är beroende av att känna till viktiga uppgifter om dig och din hälsa för att kunna ge snabbare och bättre vård. Det är därför vi har journaler.

Reglerna som styr din journal finns i patientdatalagen (2008:355). Syftet med lagen är att tillgodose patientsäkerheten och att skydda känsliga uppgifter. Patientdatalagen gör det möjligt för behörig personal att ta del av din journal oberoende av var du söker vård. Det bidrar till att ge en mer heltäckande bild av vården du har fått tidigare, och gör därmed att vårdpersonalen som vårdar dig just nu får bättre förutsättningar att kunna ge god och säker vård.

Nationell patientöversikt

Kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal kan ta del av nödvändig information i patientjournaler som gjorts inom regionens vård, förutsatt att du gett ditt samtycke. Det är möjligt eftersom regionen är anslutet till en IT-lösning som kallas nationell patientöversikt, NPÖ. Det innebär att det är tekniskt möjligt att ta del av en patients journal även om vården söks någon annanstans i Sverige.

Nationella kvalitetsregister

För att utveckla och säkra vårdens och omsorgens kvalitet används nationella kvalitetsregister. Registren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården och omsorgen. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: