Lyssna på sidan Lyssna

Skolpeng

Skolpeng är ett kommunalt bidrag som kommunen betalar ut till enskilda som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en fristående förskoleklass, grundskola eller särskola. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.


Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna förskoleklassen, grundskolan respektive särskolan.


Kommunen ska betala ett tilläggsbelopp för de elever i förskoleklass som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kommunen ska även betala tilläggsbelopp för elever i grundskola och grundsärskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning.

Rätten till bidrag reglerat i lagen

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37 §, skollagen (2010:800). Bidraget bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.

Bidraget bestäms per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.

 


Skolpeng till grundskolan 2024

Bidragstyp

Förskoleklass, kronor

Åk 1–3, kronor

Grundbelopp

67 043

98 077

Administration (3%)

2 470

3 492

Mervärdesskatt (6%)

5 089

7 194

Lokaler

15 297

18 335

Summa

89 899

127 098


Bidragstyp

Åk 4–6, kronor

Åk 7–9, kronor

Grundbelopp

107 149

115 338

Administration (3%)

3 765

4 598

Mervärdesskatt (6%)

7 755

9 472

Lokaler

18 335

37 924

Summa

137 004

167 332


Pengar.

Så räknar vi ut skolpengen

Skolpeng är inte en på förhand bestämd summa.

 

Vi räknar ut hur mycket förskoleklass, grundskola och grundsärskola kostar per barn i den egna verksamheten och betalar sedan ut samma summa till andra aktörer som driver verksamhet inom kommungränsen.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: