Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter, regler och abonnemang

Strömsunds kommun har knutit renhållningsavgiften till fastighet och har olika nivåer för villor, flerfamiljshus och fritidshus. Därför kostar renhållning olika beroende på vilket typ av boende du har.

Att renhållningsavgiften är baserad på fastigheten hänger ihop med att en stor del av kostnaden för avfallet är knutet till själva huset, särskilt det som rör grundavgiften. Fritidshusägare betalar en längre grundavgift än den som är permanent boende.


Alla fastigheter ger upphov till farligt avfall och grovavfall (exempelvis TV, glödlampor, inredning, textilier, verktyg, målarfärg). Den typen av avfall lämnas till återvinningscentralerna (ÅVC). Det kostar inte något eftersom det ingår i grundavgiften.

Kommunens taxor för renhållning

Kommunens renhållningstaxa består från och med den 1 oktober 2023 av tre delar, grundavgift, abonnemangsavgift samt rörlig tömningsavgift

Grundavgift

Grundavgiften är en fast kostnad som ska finansiera bland annat återvinnings­centraler, avfallsplanering, farligt avfall, information och kundservice. Grundavgiften betalar du om du äger en bostadsbyggnad där det kan uppstå kommunalt avfall, sådant avfall som du lämnar på återvinningscentralerna och som inte ska läggas i kärlen för mat- och restavfall, till exempel stort och skrymmande avfall eller farligt avfall.

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften motsvarar den insamlingskostnad som uppstår för hämtning av mat- och restavfallet. Kostnaden är fast och beror på storlek, typ av behållare.

Tömningsavgift

Tömningsavgiften är en rörlig kostnad som påverkas av behållarstorlek och som betalas när restavfallskärlet töms. Avgiften täcker kostnaden för behandling av det insamlade avfallet. Kommunen tömmer kärlen om hämtningsstället ligger efter sopbilens ordinarie färdväg.

  • För att styra mot en mer hållbar utveckling och för att främja en hög utsorteringsgrad av matavfall tas ingen avgift ut vid tömning av matavfallskärl.

Taxa återvinningscentraler (ÅVC)

Alla hushåll i kommunen får lämna sitt sorterade grovavfall utan extra kostnad. Vill du lämna osorterat grovavfall får du betala en avgift. Alla ÅVC tar även, mot en avgift, emot tryckimpregnerat trä. Företag får också lämna avfall (dock inte farligt avfall) men då tar kommunen ut en avgift enligt prislista ÅVC.

Taxa slamtömning

Ordinarie slamtömning sker en gång per år eller med det intervall som du begärt, kostnaden kommer på nästkommande faktura. Behöver du en extra slamtömning beställer du det hos kundtjänst.

Vad gäller vid husförsäljning?

Om du säljer din fastighet ska du vid överlåtelsen meddela oss via vår e-tjänst eller kontakta kundtjänst, se Kontakta oss-rutan. Gör du anmälan via vår e-tjänst ska både säljare och köpare signera med e-legitimation. Vi skickar alltid en slutfaktura till säljaren.

E-tjänst: Ägarbyte VA/renhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Befrielse från grundavgift för obeboeliga hus

Endast fastigheter som bedöms som otjänlig för boende och där inget kommunalt avfall uppkommer, kan efter ansökan befrias från grundavgift så länge förhållandena inte ändras. Kommunalt avfall är träavfall, grovavfall inklusive madrasser och möbler, textilier, biologiskt avfall, förpackningsavfall, elutrustning, batterier och farligt avfall. Befrielsen från grundavgift tidsbegränsas till maximalt fem år i taget.


Ett hus som är otjänligt för boende, det vill säga obeboeligt, är ett hus som ingen har bott i på väldigt länge och där du med blotta ögat kan se ett långtgående förfall med uppenbara risker för människors hälsa, som till exempel mögel- eller vattenskador, dåliga tak, fasader, grunder med mera. För att styrka att huset är obeboeligt (förfallet), det vill säga att det inte går att bo i, måste du bifoga bilder med ansökan. Bilderna ska visa huset inifrån och dess omgivning utifrån.

E-tjänst: Ansökan om befrielse från grundavgift för obeboeliga hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning

Endast fastighet som är beboelig men inte används/nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader, och där inget kommunalt avfall uppkommer, kan efter ansökan befrias från abonnemangsavgift. Befrielsen från abonnemangsavgift tidsbegränsas till maximalt fem år i taget.

Exempel på orsaker till befrielse

  • Vistelse utomlands
  • Annat boende fritidshuset nyttjas inte
  • Fastigheten är till försäljning och nyttjas inte för bostadsändamål
  • Dödsbo

E-tjänst: Befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta om fakturor

Kostnaden för renhållning kommer på samma faktura som vatten och avlopp. Du har möjlighet att få den som e-faktura. Komplettera gärna e-faktura med autogiro.


Vi skickar ut fakturorna en gång i kvartalet.

Information om e-faktura

Information om autogiro

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: