Lyssna på sidan Lyssna

Käll­sorte­ring och återvinning

Avfall är inte skräp – tvärtom. Avfall som sorterats på rätt sätt kan bli en värdefull resurs. Ju bättre vi sorterar desto mer kan vi återvinna och återanvända. På så sätt sparar vi på jordens resurser.

Vi sköter tömning och transport av hushållssopor till cirka 6.300 åretrunt-bostäder. Dessutom hjälper vi över 1.000 fritidshus och cirka 200 industri- och affärslokaler med deras hushållssopor.


De totala avfallsmängderna ökar varje år, liksom användningen av råmaterial. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och vi behandlar det på rätt sätt.

Källsortering – vad innebär det?

Källsortering innebär att skilja på olika typer avfall. Det är enkelt att separera till exempel tidningar, glas och metallförpackningar innan de slängs. Med rätt sortering och hantering bli detta råvaror för tillverkning av nya produkter. För att nå ett bra resultat behöver du börja med din källsortering redan i köket.


Källsorterat avfall kan du lämna på kommunens återvinningstationer, ÅVS och återvinningscentraler, ÅVC. Bor du i en hyresfastighet finns det ofta möjlighet till någon typ av sortering i fastighetens soprum. Det du lägger i ditt gröna kärl för restavfall, samlas in och går till ett kraftvärmeverk och blir till energi. Matavfallet som du lägger i det bruna kärlet samlas in och går till en rötningsanläggning där biogas och biogödsel produceras.

Har du koll på vilket skräp som ska slängas var?

Det finns lite olika information för dig som vill veta mer.

1. Digital sorteringsguide

I vår digitala sorteringsguide får du mer information om de olika typerna av avfall och hur du sorterar rätt.

Vår digitala sorteringsguide

2. Informationsblad för utskrift

Bra att sätta upp i trappuppgången eller på kylskåpet! Finns på flera språk.

Så här sorterar du ditt avfall – information på flera språk Öppnas i nytt fönster.

3. Alla vinner när du återvinner

På Sveriges avfallsportal Sopor.nu kan du få sorteringsinformation på 33 olika språk, exempelvis engelska, somaliska, finska och arabiska.

Sortera rätt – information på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinning ger nya produkter

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter.

  • Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir till nya förpackningar.
  • Gamla tidningar blir till nytt tidningspapper eller toalettpapper.
  • Metallförpackningar blir järnvägsräls, bilkarosser eller armeringsjärn! För aluminium sparar man till exempel hela 95 procent av energin jämfört med om man bryter ny metall och gör produkter

Återbruk är det mest miljövänliga

Har du hela och rena saker är det mest miljövänligt att lämna/sälja vidare det till någon annan som kan ha användning för sakerna. En sak som har använts kan komma till nytta igen genom att den lämnas exempelvis till en secondhandbutik. Vissa hjälporganisationer hämtar saker om man ringer och frågar.


Återanvändningsbodar finns på samtliga återvinningscentraler i kommunen, där kan du lämna in saker som är hela och funktionsdugliga som någon annan kan tänkas behöva.

Minska mängden avfall

Det bästa sättet att hjälpa miljön är att du minskar mängden avfall genom mer miljömedveten konsumtion. Ju mindre avfall du skapar, desto mindre behöver transporteras, sorteras och tas om hand.

Få tips på hur du minskar avfallet på sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hand håller i telefon, där du ser sorteringsguiden.

Det lätt att sortera rätt!

Skriv in vad du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: