Lyssna på sidan Lyssna

Avfall för anlägg­nings­ändamål

Att återanvända vissa typer av avfall vid nya anläggningsarbeten är ett sätt att använda våra naturresurser mer effektivt. Behovet av nya grus- och bergtäkter minskar och mindre avfall hamnar på våra deponier.

Utfyllnad, grundläggning, parkeringsytor och anläggning av vägar och järnvägar är exempel på anläggningsarbeten där det passar bra att återanvända avfall. Användbart material är grus, jord, sten, betong och tegel. Viktigt att tänka på är att det ska finnas ett tydligt syfte med den planerade anläggningen och inte bara vara ett sätt att göra sig av med avfall.


För att få använda avfall på detta sätt måste tre krav vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett behov så att avfallet ersätter annat material, till exempel grus.
  • Avfallet ska vara utsorterat så att det inte innehåller några skadliga ämnen.
  • Återanvändningen av avfallet ska inte medföra nya föroreningar på den plats där det läggs.

I många fall är det svårt att själv göra sådana bedömningar. Det är därför klokt att kontakta miljö- och byggavdelningen för att få hjälp och råd. Om du vill kan du få ett skriftligt svar (myndighetsbesked).

Behöver jag göra anmälan eller söka tillstånd?

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och byggavdelningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är föroreningsrisken vid användningen som avgör vad du behöver göra. Den som lämnar ut avfallet ska redovisa vad avfallet innehåller, den som ska använda avfallet ska förvissa sig om att det inte uppstår olägenheter för miljön på den plats där det används.

Avfall med mindre än ringa risk

Om föroreningsrisken är mindre än ringa behöver du inte göra någon anmälan. Exempel på avfall med ringa risk:

  • Rent tegel.
  • Ren betong (dock inte blåbetong).
  • Ren jord.
  • Sten.

Även om anmälan inte krävs ska de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel följas. Det kan också vara aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens eller marklov. Om åtgärden innebär en väsentlig ändring av naturmiljön kan du behöva göra en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Avfall med ringa risk

Om föroreningsrisken anses som ringa ska du göra en skriftlig anmälan till miljö- och byggavdelningen minst sex veckor innan du vidtar åtgärden.

Avfall med mer än ringa risk

Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: