Lyssna på sidan Lyssna

Slam och latrin

En gång per år genomför kommunen slamtömning av enskilda brunnar. Här finns information om vad som är viktigt för dig som fastighetsägare att tänka på, tömningsintervaller, vilka tider som gäller för ditt område och information om latrintunnor.

Tömningsschema 2024

I år kommer vi inte att skickat ut särskilda aviseringsbrev innan slambilen kommer utan det är det här schemat som gäller. Detta är en preliminär planering som kan ändras under säsongen. Läs noga igenom vad som gäller för dig med slambrunn i texten nedan.

Område

Tömningstid

Hammerdal

vecka 20–26

Frostviken

vecka 26–31

Hoting/Tåsjö

vecka 32–36

Rossön

vecka 37–38

Fjällsjö

vecka 39–40

Strömsund

vecka 40–43


Fastighetsägaren ansvarar för skötsel och underhåll av sin anläggning

Alla slamavskiljare behöver tömmas regelbundet

Fastighetsägaren ansvarar för att slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk töms så ofta så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön och att anläggningens funktion inte äventyras. Slamavskiljaren fungerar som ett säkerhetsteg så att den efterföljande markbädden eller infiltrationen, där den huvudsakliga reningen av avloppsvattnet sker, inte ska slamma igen och förstöras. Regelbunden slamtömning är därför mycket viktig och avgörande för reningen och hela anläggningens funktion.

 • Vid permanentboende rekommenderas att slamavskiljaren töms minst en gång per år och vid fritidsboende minst vart annat år.

Att tänka på för dig som fastighetsägare:

 • Fastighetens adress ska vara väl synlig.
 • Brunnen ska vara märkt med en käpp eller vimpel. Finns flera brunnar och någon är gammal och inte används, ska du märka den brunn du använder.
 • Vägen fram till brunnen ska vara väl utmärkt, fri från avspärrningar och hinder (exempelvis bilar), hålla för minst tio tons axeltryck (fordonsvikt upp till 25 ton) och vara minst tre meter bred (3,5 meter vid tvära kurvor). Ta bort grenar och liknande som hänger ned, bilen behöver cirka fyra meters fri höjd. Kontakta kundtjänst om det finns en speciell vägbeskrivning till brunnen.
 • Brunnslocket ska vara helt och fritt från hinder – ta bort eventuella blomlådor och solur. Kontrollera så att bultar och muttrar på fastskruvade lock inte rostat fast. Locket ska vara lätt att ta av för en person.
 • Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slambrunnen får inte vara mer än 20 meter. Från och med säsongen 2021 kommer vi att debitera dig som kund om slambilschauffören måste dra extra slang över 20 meter. Det innebär att det tillkommer en kostnad på 200 kr för varje 10 meter slang över 20 meter som måste dras, maximalt 50 meter totalt.
 • Nivåskillnaden mellan slambrunnens botten och bilens uppställningsplats vid tömning får inte vara mer än sex meter.
 • Kontakta kundtjänst om du vill lämna information om kodlås, vägbom eller liknande: 0670-164 17.

Efter tömning markerar vi brunnen med en liten färgklick (olika färger varje år). 2024 års färg är röd.

Bomkörningsavgift

Om det inte går att tömma brunnen på grund av att vi till exempel inte hittar den, vägen inte är farbar, locket inte går att ta av eller om brunnen är övertäckt debiterar vi en bomkörningsavgift (1 174 kronor inklusive moms).

Avvikelsebrev

Om slamtömmaren upptäcker något fel på din avloppsanläggning lämnar chauffören en avvikelse. Avvikelser gällande föremål i brunn, hinder brunn, hindrande växlighet, trasigt lock, tungt lock, åtgärda väg samt ändra tömningsintervall hanteras av renhållningens kundtjänst. Brev kommer att skickas ut löpande. Syftet är att du själv ska ha kunskap om skicket på din anläggning och ha möjlighet att åtgärda felet. Om avvikelsen är sådan att brunnen inte kunde tömmas får du information om av vad du behöver åtgärda för att tömningen ska kunna genomföras. När problemet är åtgärdat beställer du en extra tömning.

Om avvikelsen är sådan att den påverkar anläggningens funktion eller kan leda till miljöpåverkan: hög nivå, t-rör saknas, trasig mellanvägg, trasig otät brunn och osäker funktion följs den upp av Miljö- och byggavdelningen.

Avgift för slangdragning

En avgift för slangdragning kommer vi att debitera dig som kund om slambilschauffören måste dra extra slang över 20 meter eftersom långa avstånd och extra slangdragning innebär en sämre arbetsmiljö för chauffören. Den nya taxan innebär att det tillkommer en kostnad på 213 kronor inklusive moms för varje 10 meter slang över 20 meter som måste dras, maximalt 50 meter totalt. 


En möjlighet att slippa kostnaden för slangdragning är att du som fastighetsägare förbättrar körvägen så att slambilen kan köra/backa närmare brunnen. Du kan också själv införskaffa en slang eller fast markledning som slambilen kan ansluta till.

Tömningsintervall

 • Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett sker regelbundet med ett till fem års intervall enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens anmälan via vår e-tjänst.
 • Ändring av tömningsintervall för hämtning av slam ska fastighetsägaren meddela senast 31 oktober året innan ändringen ska börja gälla.
 • Tömning av slutna tankar och extratömning av slamavskiljare, utför vi efter särskild beställning hos kundtjänst.
 • För fastigheter som  antas vara helt obebodda under längre tid än fem år, kan vi medge uppehåll i slamtömning. Fastighetsägaren lämnar in anmälan om uppehåll till kommunens miljö- och byggnämnd.

Väg- och markskador  

Kommunen ansvarar inte för mark- och vägskada som kan uppkomma vid tömning av slambrunn. Du som fastighetsägare ska själv anmäla till kommunen om du av någon anledning anser att slamtömningsfordonet inte ska köra på fastigheten, till exempel om tillfartsvägen till slambrunn inte klarar tyngden av slambilen.


För att undvika eventuell sönderkörning av marken bör du som fastighetsägare markera ut vägen till din slambrunn.

Slamtömning i Karbäcken.

Slamtömning i Karbäcken.

Anmäl alla för­ändringar till oss!

Är du ny kund eller vill du ändra intervall för slam­tömning?


Gör anmälan via vår e-tjänst före 31 oktober året innan förändringen ska börja gälla. Se rutan Relaterad informaiton.

Nu är det vecka:

25

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: