Lyssna på sidan Lyssna

Avfalls­trappan

Avfallstrappan visar hur avfall ska tas om hand. Den är en del av ett EU-direktiv och innehåller fem nivåer där det högsta steget (1) visar vad som är bäst och lägsta steget (5) vad som bör undvikas. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto mer kan materialet utnyttjas i kommande produkter vilket sparar jungfruliga resurser. Detta är en förutsättning för cirkulär ekonomi.

Staplar som visar avfallstrappan. 1 Förebyggande, 2 Återanvändning, 3 Materialåtervinning, 4 Energiåtervinning, 5 Deponering.
  • Förebyggande och avfallsminimering: Enligt avfallstrappan ska det i första hand skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.
  • Återanvändning: Det avfall som faktiskt finns ska i andra hand återanvändas. Återanvändning är generellt sett det mest miljövänliga och enklaste sättet för samhället att ta vara på saker som någon vill bli av med. Vid återanvändning används produkten igen, utan ändringar av design eller material. Återanvändning innebär att nyinköp kan ersättas med återbruk, redesign eller reparation.
  • Materialåtervinning: När återanvändning inte är möjligt ska materialet återvinnas. Det görs bland annat med förpackningar och tidningar men också genom fettåtervinning, kompostering av trädgårdsavfall och rötning av matavfall.
  • Energiåtervinning: Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. När brännbart avfall sorteras på rätt sätt (utan metaller och annat farligt material och utan material som går att återvinna) bidrar det till att utsläppen vid förbränningen blir låga och mängden aska minskar.
  • Deponering: Avfall som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering. Materialet tas då ur kretsloppet och försvinner som en tillgänglig resurs för oss människor. Här ska så lite som möjligt läggas då deponering betyder slutförvaring och att avfallet inte behandlas igen när det väl har lagts i marken. Att lägga på deponi görs alltid på ett miljösäkert sätt för att skydda mark och grundvatten.

Hur och varför ska vi förebygga avfall?

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: