Lyssna på sidan Lyssna

Eget omhänder­tagande av avfall

Avfall uppstår i alla hushåll. Du ansvarar för att avfallet tas om hand på ett godtagbart sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön. Hushållsavfall får som grundregel endast tas om hand av kommunen. Om du själv vill ta hand om ditt hushållsavfall måste du först lämna in en skriftlig anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd.

Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera matavfall behöver du lämna in en anmälan till miljö- och byggnämnden. Du får kompostera förmultningsbart matavfall om det sker utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker och bör även vara isolerad. I en isolerad kompostbehållare fungerar nedbrytningen bättre och risken för lukt och flugor minskar. Tänk ändå på avståndet till grannarna när du väljer var kompostbehållaren ska stå.

Kompostering eller nedgrävning av latrin

Även kompostering eller nedgrävning av latrin är anmälningspliktigt. Latrin måste komposteras minst sex månader för att bakterier och andra smittämnen ska avdödas. Du behöver tänka igenom hur det färdigkomposterade materialet ska användas. För nedgrävning av latrin ska du välja en lämplig plats.

Eget omhändertagande av avloppsslam

För att du själv ska få ta hand om ditt avloppsslam krävs att du kan pumpa upp slammet utan att skada slamavskiljaren. Du måste sedan kunna ta hand om slammet på ett sätt som är godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om avloppsslam ska spridas på jordbruksmark måste slammets och markens innehåll av bland annat tungmetaller först analyseras. Länsstyrelsen kan i vissa fall ge dispens för användning av avloppsslam på jordbruksmark utan att man har gjort sådana analyser.

Befrielse från skyldighet att lämna avfall

En fastighetsägare kan av miljö- och byggnämnden befrias från skyldigheten att lämna sitt hushållsavfall till kommunen. För detta krävs att personen kan visa att han eller hon själv kan ta hand om allt sitt hushållsavfall på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön. Det är dock mycket svårt att ta hand om allt sitt avfall utan att utnyttja kommunala återvinningscentraler eller andra delar av den kommunala renhållningen.

Komposttunna.

För att få kompostera matavfall måste du lämna en ansökan till miljö- och byggnämnden.

Trädgårdskompost.

Träd­gårds­kompost

Trädgårds­avfall får du kompostera utan att göra någon anmälan.


Trädgårds­avfall är löv, gräsklipp, potatisblast och liknande som uppstår ute i trädgården. Skal och andra växtdelar som du rensar bort inne i köket är köksavfall.

Hushålls­avfall

Hushålls­avfall är avfall från ett vanligt hushåll, exempelvis matavfall, möbler, hemelekt­ronik, färgrester, latrin och avloppsslam.


Om du själv vill ta hand om ditt hushålls­avfall måste du lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och bygg­nämnden.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: