Lyssna på sidan Lyssna
Äldre med trygghetslarm.

Korttidsplats / Åenehkstïjjesijjie

Korttidsplats är en tillfällig plats i särskilt boende. Den kan behövas för eftervård och fortsatt rehabilitering efter sjukhusvistelse. Korttidsplats kan också innebära avlastning för en anhörig som vårdar någon närstående. Korttidsplats kallas ibland sviktplats eller växelvård.

Ansöker om korttidsplats gör du själv eller med hjälp av en legal företrädare. Ansökan skickas till biståndsenheten. Det går också att göra en muntlig ansökan. Biståndshandläggaren gör en individuell utredning och bedömning av behovet och insatserna. Vid utredning och bedömning är du själv delaktig så långt det är möjligt.

Vad kostar en korttidsplats?

Det är en dygnsavgift för korttidsplats som delvis ingår i maxtaxan. Kostnaden räknas ut enligt taxa för tillfällig vård och fullkost vid tillfällig vård.

Avgifter för vård och omsorg

Att överklaga ett beslut

Det går att överklaga beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) om du är missnöjd med beslutet.

Åarjel­saemien

Åenehkstïjjesijjie lea aktem annjebodts sijjiem sjïere årromesijjesne. Dam maahta daarpesjidh minngiesåjhtose jïh gåessie rehabiliteerijinie jåerhkedh mænngan gåessie skïemtjegåetesne orreme. Åenehkstïjjesijjiem maahta aaj årrodh viehkiem akten lïhkesadtjese mij lïhkemes almetjem sujhtie. Åenehkstïjjesijjie såemies aejkien aaj sviktesijjiem jallh vikselesåjhtoem gohtje.

Syökemem åenehkstïjjesæjjan datne jïjtje darjoeh, viehkine akten rïektes saadthalmetjistie. Syökemem viehkieaktesasse seedtien. Gåarede aaj akten njaalmeldh syökemem darjodh. Viehkiegïetedallijem akte aajne salkehtimmiem jïh vierhtiedimmiem daerpiesvoeteste jïh barkojste darjoen. Salkehtimmesne jïh vierhtiedimmesne datne jïjtje meatan leah dan guhkie guktie gåarede.

Man jïjnje åenehkstïjjesijjiem maaksa?

Aktem dygneåasam åenehkstïjjesæjjan mij biehkesne maaksetaksesne lea. Maaksoem olkese ryöknoen guktie åasa jïh dïeve maalestahke annjebodts såjhtose leah.

Nænnoestimmiem laejhtedh

Gåarede nænnoestimmiem laejhtedh naemhtie guktie sosiaaledïenesjelaakesne (2001:453) tjåådtje.

Var finns korttidsplatser?

Korttidsplatser finns inom särskilda boenden på olika platser i kommunen.

 

Levinsgården i Gäddede, Tåsjögården i Kyrktåsjö, Älvgården i Backe och Åshamra i Hammerdal tar emot personer för vistelse på korttidsplats.

 

Strömsund har korttidsplatser på Solbacken inom enheten Gästis. Platser finns även på närvårdsavdelningen i Strömsund.

 

Biståndshandläggare kan ge mer information om platser på de olika enheterna.

Gusnie åenehkstïjjesijjieh gååvnese?

Åenehkstïjjesijjieh gååvnese sjïere årromesijjide ovmessie sijjine tjïeltesne.

 

Levinsgaertene, Tåsjögaertene, Älvgaertene jïh Åshamra almetjh dåastoehtieh ihke åenehkstïjjesijjesne årrodh. Straejmie åenehkstïjjesijjieh Solbakkesne åtna Gästise aktesisnie.

 

Sijjieh aaj gååvnese lïhkesåjhtoegoevtesisnie Straejmesne.

 

Viehkiegïetedallije maahta jienebh bïevnesh vedtedh sijjiej bïjre ovmessie goevtesinie.

Kontakta oss

Biståndsenheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: