Lyssna på sidan Lyssna
Rött hus på äng.

Hemtjänst / Hïejmedïenesje

Med hemtjänst menas service och personlig omvårdnad hemma i den egna i bostaden. Kommunen utför all hemtjänst i egen regi.


Hemtjänstinsatserna utformas tillsammans med dig så att din egen förmåga tas tillvara och de skrivs ner en genomförandeplan. Du behöver inte välja utförare. Strömsunds kommun har inte infört valfrihetssystem enligt lag om valfrihet (2008:962), LOV, utan utför all hemtjänst i egen regi.

Ansökan

Ansökan om hemtjänst gör du själv eller med hjälp av en legal företrädare. Ansökan skickas till biståndsenheten. Det går också att göra en muntlig ansökan. Biståndshandläggaren gör en individuell utredning och bedömning av behovet och insatserna. Vid utredning och bedömning är du själv delaktig så långt det är möjligt. Hemtjänst är ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Vilken hjälp kan du få?

Personlig omvårdnad kan till exempel omfatta hjälp med att äta och dricka, av- och påklädning, förflyttningar, att sköta personlig hygien eller insatser för att bryta isolering och känna trygghet.


Serviceinsatser kan till exempel omfatta hjälp med matleverans, disk, tvätt/klädvård, städning eller uträtta ärenden och inköp med stöd av vårdpersonalen. Det kan finnas villkor för att en viss insats ska kunna ges. För städning behöver du ha fungerande redskap och städmaterial i ditt hem. Det finns även sysslor som inte ingår i vårdpersonalens arbetsuppgifter. Exempel på vad som inte ingår är att baka, att rensa och sylta bär, putsa koppar eller sköta utomhusarbete.

Genomförandeplan

Du får insatser utifrån dina behov. De insatser du behöver bestäms tillsammans med dig och skrivs ner i en så kallad genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur du vill få stöd och hjälp med olika insatser. Dina insatser följs upp vid behov tillsammans med personalen.

När får du hjälpen?

Den hjälp som du fått beslut om börjar inom några dagar när du och enhetschefen inom hemtjänst tillsammans kommit överens om den praktiska planeringen. Om du också har insatser från hemsjukvården görs planeringen samordnat. Uppföljning sker kontinuerligt.

Vad kostar det?

Avgifter för hemtjänst ingår i den så kallade maxtaxan. Avgiften beräknas i olika nivåer utifrån hur mycket hjälp du får. För städning betalar du en separat avgift.


Avgifter för vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Levnadsberättelse

Att tänka på eller tala omkring livserfarenheter, att dela minnen och reflektera över det som hänt tidigare i livet kan medverka till att bevara självkänslan. Levnadsberättelse är en metod i äldreomsorgen när människor har svårt att minnas sitt liv, berätta och sätta ord på vad de tänker och känner eller föra sin talan.

Värdighetsgarantier

Äldreomsorgen i Sverige ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Så formuleras värdegrunden för äldreomsorgen i socialtjänstlagen. Med utgångspunkt från den värdegrunden har socialnämnden tagit beslut om lokala värdighetsgarantier.


För dig som har hemtjänst lovar vi att:

  • upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad
  • du får en kontaktperson
  • lyssna och ta hand om dina synpunkter
  • hemtjänstpersonalen kan legitimera sig
  • hjälpa till att behålla kontakt med dina närstående

Att överklaga ett beslut

Det går att överklaga beslut enligt socialtjänstlagen om du är missnöjd med beslutet.

Åarjel­saemien

Hïejmedïenesje lea hoksehtimmie jïh jïjtsh såjhtoem gåetesne altese gåetiesijjesne. Tjïelte gaajhkide hïejmedïenesjidie jïjtje darjoen.

Hïejmedïenesje barkojde darjoen dov ektine naemhtie ahte dov maahtoem gïetede jïh tjaelien våålese akten dorjesovvemesoejkesjimmesne. Datne ih daarpesjh darjoje veeljedh. Straejmien tjïelte ij leah veeljemesysteemem dorjesovveme numhtie guktie laakesne(2008:962) veeljemesysteeme LOV:i bïjre tjåådtje, tjïelte gaajhkh hïejmedïenesjh jïjtje åtna.

Syökemem

Syökemem hïejmedïenesjen bïjre datne jïjtje darjoeh jallh viehkiem akten rïektes saadthalmetjistie vaaltah. Syökemem viehkieaktesasse seedtien. Gåarede aaj akten njaalmeldh syökemem darjodh. Viehkiegïetedallijem akten aajne salkehtimmiem jïh vierhtiedimmiem daerpiesvoeteste jïh barkojste. Salkehtimmesne jïh vierhtiedimmesne datne jïjtje meatan dan guhkie guktie gåarede. Hïejmedïenesje aktem nænnoestimmiem dåarjoen bïjre naemhtie guktie sosiaaledïenesjelaakesne (2001:453) tjåådtje.

Mij viehkie maahtah åadtjodh?

Jïjtsh hokse maahta vuesiehtimmien gaavhtan årrodh viehkiem byöpmedidh jïh jovkedh, gåårvedidh jïh vaarjoeh njoeledh, juhtemem, altese hygieenem öörnedh jallh viehkiem ihke isolasjovnem tsööpkedh jïh jearsoesvoetem damtedh.

Hoksehtimmiebarkoeh maahta vuesiehtimmien gaavhtan årrodh viehkiem beapmoejoekedimmine, lihtie bïssemem, bïssemem/vaarjoebïssemem, sjeakomem jallh ierieh darjodh jïh åesiestimmiem gåessie såjhtoebarkijh viehkiehtieh.

Maahta sjïekem gååvnesidh ihke aktem barkoem edtja maehtedh vedtedh. Sjeakoemasse tjoerh hijven dïrregh jïh sjeakomeïebnh dov gåetesne utnedh. Aaj barkoem gååvnese mah eah såjhtoebarkiji barkoeh. Vuesiehtimmien gaavhtan bååhkesjimmie, muerjiejgujmie barkedh, kåahperh sohkesjidh jallh ålkone gaertienisnie barkedh.

Guktie datne barkoem åadtjoeh?

Viehkiem datne nænnoestimmien bïjre åådtjeme aalka naan biejjieh mænngan gåessie datne jïh akteseåejviem hïejmedïenesjisnie ektine latjkeme soejkesjimmien bïjre. Jis datne aaj barkoem hïejmeskïemtjesåjhtoste åtnah soejkesjimmiem ikteöörnemisnie darjoen. Tjïrrehtimmiem iktesth darjoen.

Man jïjnje maaksa?

Åasah hïejmedïenesjasse jïjnjemesåasesne lea, maxtaxan Öppnas i nytt fönster.. Åasam ryöknoen ovmessie daltesistie juktie man jïjnje viehkiem datne åadtjoeh. Sjeakoemasse datne aktem sjïere åasam maaksah.

Nænnoestimmiem laejhtedh

Gåarede nænnoestimmiem laejhtedh naemhtie guktie sosiaaledïenesjelaakesne (2001:453) tjåådtje.

Hemtjänstdistrikt


Hammerdal

Omfattar Hammerdal med byarna i området. Ger även insatser till de boende på trygghetsboendet Soltorpet. Gränsar mot Östersunds kommun i söder.


Sydvästra, Strömsund

Omfattar delar av centrala Strömsund samt byarna österut gränsande mot Sollefteå kommun samt västerut på södra sidan av Ströms Vattudal upp mot Bågede.


Nordöstra, Strömsund

Omfattar delar av centralorten samt byarna norr om Ströms Vattudal.


Strömbacka, Strömsund

Omfattar trygghetsboendet Strömbacka på Lövbergavägen 47 i Strömsund.


Hoting

Omfattar Hoting med kringliggande byar och norrut mot Dorotea kommun. Omfattar också byarna längs Tåsjödalen på båda sidor om Tåsjön.


Backe/Rossön

Omfattar Backe och Rossön med kringliggande byar gränsande mot Sollefteå kommun samt trygghetsboendet Rossöcenter.


Frostviken

Omfattar Gäddede med omnejd mot norska gränsen samt boende på Forsgården.

Hïejmedïenesjedajvh

 

Hammerdaelie

Lea Hammardaelesne jïh voenide dajvesne. Aaj barkoeh vadta årroejidie Soltorpen jearsoesvoeteårromesijjesne. Krïensem Staaren tjïelten vööste åarjelisnie.

 

Åarjeljalledh, Straejmie

Biehkieh byögkeles Straejmeste jïh aaj voenide luvlieraedtesne Sollefteå tjïelte raasten vööste jïh jallese åarjelraedtesne Ströms Vattudaeleste bæjjese don Bågedese.

 

Noerhtelåvledh, Straejmie

Biehkieh byögkeles voeneste jïh aaj voenide Ströms Vattudaelien noerhtelen.

 

Strömbacka, Straejmie

Jearsoesvoeteårromesijjiem Strömbacka, Lövbergageajnoem 47 Straejmesne.

 

Hoting

Hotingesne jïh aaj voenide bïjre jarkan jïh noerhtese Kraapohke tjïelten vööste.

 

Tåsjödaelie

Voenide Tåsjödaelien mietie gåabpegh Tåsjön bielide.

 

Backe/Rossön

Backe jïh Rossöne jïh voenide Sollefteå tjïelten raasten vööste jïh aaj jearsoesvoeteårromesijjiem Rossöjarnge.

 

Frööstege

Tjeadtege jïh bïjre jarkan nöörjen raasten vööste jïh aaj årrojh Forsgaertienisnie.

Kontakta oss

Biståndsenheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: