Lyssna på sidan Lyssna

Om hedersförtryck – dialog och kompetensutveckling i förskolan

Strömsunds kommun har beviljats statsbidrag från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan. Projektet syftar till att höja kompetensen hos personalen för att tidigt kunna identifiera och hantera tecken på utsatthet.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Hedersnormer kan påverka förskolans möjligheter att utföra sitt samhällsuppdrag och barns möjligheter till utveckling, jämställd utbildning och förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhället.

Utsatthet i förskolan

Forskning visar att ett förbyggande arbete mot hedersrelaterat våld måste börja i tidig ålder. Därför har förskolan en viktig roll i arbetet. I förskolan kan utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck visa sig till exempel genom att:

  • Barn begränsas och kontrolleras utifrån könsstereotypa uppfattningar.
  • Vårdnadshavare kräver anpassningar.
  • Det finns negativ social kontroll i barngrupperna.

Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck är oförenliga med den värdegrund som uttrycks i skollagen och förskolans läroplan. Personalen i förskolan behöver därför ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och veta hur vi tillsammans kan arbeta för att motverka detta.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att:

  • Erbjuda förskolans personal bättre kunskap och kompetensutveckling för ett förebyggande arbete.
  • Förbättra personalens förutsättningar för att kunna upptäcka utsattheten tidigare.
  • Skapa rutiner och nya samarbetsformer mellan olika verksamheter som möter små barn och deras föräldrar.
  • Etablera en permanent stödfunktion på Resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck.

Med stöd av Centrum mot våld och Rädda Barnen (region nord) kommer projektet att ta fram en gemensam kunskapsbas, mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet kommer även att samarbeta med polis och socialtjänst för att utveckla rutiner och nya samarbetsformer mellan olika verksamheter som möter små barn och deras föräldrar.

Fakta

Projektperiod

Från och med april 2024 till och med december 2024.


Finansiering

Myndigheten för familjrätt och föräldraskapsstöd (MFoF)


Projektledare

Jenniffer Bennoit


Läs mer på webben

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: