Lyssna på sidan Lyssna
Omslagsbild: Fötter i gräset

Ensamkommande barn och unga

Asylsökande barn och ungdomar som kommer utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige, kallas ensamkommande barn.

Den 1 januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande, LMA, så att Migrationsverket kan anvisa alla kommuner att ta emot ensamkommande barn. Sedan 1 april 2016 anvisas ensamkommande barn enligt en anvisningsmodell som innebär att varje kommun tilldelas en viss andel av det totala antalet ensamkommande barn som anvisas under året. Anvisning görs till den kommun som vid tillfället har den lägsta måluppfyllelsen av sin fastställda andel, en så kallad utjämnande anvisning. I de fall som det föreligger stark anknytning till anhöriga eller närstående i en kommun kan Migrationsverket göra en anvisning till den kommun dit barnet har anknytning, en så kallad anknytningsanvisning.

 

Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska

  • utreda barnets behov, och därefter fatta beslut om insatser och placering i ett lämpligt boende. Detta innebär till exempel att utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet
  • utse en god man till barnet. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till överförmyndaren som i sin tur utser en god man
  • barnet får skolundervisning
  • ge fortsatta insatser under barnets uppväxt
  • barnets integration och etablering om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen får då även ansvaret att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

 

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: