Lyssna på sidan Lyssna

Projekt 144587 - vägar till egen försörjning

Strömsunds kommun deltar i projekt 144587 som drivs av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med 7 av länets kommuner. Projektet verkar för att kvinnor och män ska komma närmare arbete och en egen försörjning.

Projektbeskrivning

Syfte

Underlätta för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbete och egen försörjning

Deltagarantal

210 totalt, varav i Strömsund 15 deltagare (50% kvinnor/ 50% män)

Kriterier deltagare

15-64 år, långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta, varit sjukskriva

Tidsplan

2020-02-02 Regional projektledare börjar


2020-04-16 Lokala projektledarna/medarbetarna börjar

Analys av projektplanen, planera verksamheten lokalt

Inventera/rekrytera deltagare

Identifiera platser (arbetsträning, praktik, arbetsplatser)

Planera, förankra, forma strategi för samordning av processerna kommunalt


2020-07-01 Genomförandefasen startar

Deltagarna kan börja skrivas in, sedan sker inskrivning löpande.


2022-05-31 Genomförandefasen avslutas


2022-06-31 Projektet avslutas


Bild som visar översikt över mål för projekt 144587

Bildbeskrivning Målbild 144587

+

Bilden visar projektets målbild i ett flödesschema uppbyggt på följande sätt: Övergripande mål > Projektmål > Delmål 1 > Delmål 2 > Delmål 3 > Delmål 4.

Övergripande mål

 • Ökad inkludering på arbetsmarknaden för målgruppen.
 • Förbättrad livskvalitet och hälsa för målgruppen.
 • Minskade utgifter för försörjningsstöd.
 • Bidra till kompetensförsörjningen inom vissa bristyrken

Projektmål

Projektet syftar till att effektivisera arbetet med målgruppen kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden och underlätta för dem att komma närmare arbete och egen försörjning.

Delmål 1

Projektet ska uppnå villkoren för ett tillgängligt projekt och kunna ta emot alla i målgruppen, oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

Delmål2

Utveckla kvalitetssäkrade, normkritiska metoder för att öka mäns och kvinnors förmåga att komma i arbete.

Delmål 3

Utveckla hållbara, samordnade och kvalitetssäkrade metoder för kommunerna att driva ett utvecklande arbete i arbetsträningsarenorna.

Delmål 4

Utveckla, samordna och kvalitetssäkra det förstärkta individuellt anpassade stödet till målgruppen.

 

Aktiviteter

Kommunerna kan utifrån behov välja att lägga huvudfokus på olika områden.

 • Identifiering av individer i målgruppen i samarbete med Soc, AF, FK, skolan och regionen.
 • Fördjupade individuella kartläggningar (resurser, styrkor, kompetenser, utmaningar, behov, möjligheter, rättigheter).
 • Upprättande av individuell handlingsplan.
 • Individuellt anpassade, förmågehöjande aktiviteter såsom: digital kompetensuppbyggnad, CV-skrivning, jobbsökarkurser, praktisk arbetsmarknadskunskap, jobbrelaterad språkträning, individuell coachning och vägledning, arbetsmarknadskurs med hälsofrämjande inslag, coachad kulturell kompetens, studiebesök m.fl.).
 • Utveckla metoder/arbetssätt kring kompetenshöjande gruppverksamhet, arbetsträningsarenor och enklare arbetsuppgifter.
 • Utveckla och utvärdera metoderna för en samordnad, normkritisk matchning mot arbetsträning, praktik och (efter avslut) anpassade anställningar såväl hos kommunala som privata arbetsgivare.
 • Arbeta fram en modell för arbetet kring individer som står längst ifrån arbetsmarknaden, där verktyg för kartläggning/bedömning och individuellt stöd ingår. I modellen ska det finnas övningar för att jobba med individer utifrån deras individuella behov och material kring uppföljning.
 • Stödja individer och arbetsplatser där deltagarna är på sin arbetsträning, praktik eller anpassade anställningar.
 • Utveckla metoder för att söka upp och "rekrytera" arbetsplatser som kan erbjuda arbetsträning, praktik eller anpassade anställningar.
 • Utveckla samverkan och rutiner för dokumentation med IFO/försörjningsstöd.
 • Utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt, dokumentera och utvärdera dessa tillsammans med övriga kommuner.
 • Utbildningsinsatser för projektmedarbetare, personal, arbetsplatser- ex handledarutbildning.
Logotyp för region Jämtland Härjedalen
Logotyp för Europeiska socialfonden

Fakta

Projekttid
200201–220630

(i kommunen 200416–220531).


Finansiering

ESF (Europeiska socialfonden).


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen, sju av länets kommuner deltar.


Samverkanspartners

Region JH och Vuxenpsykiatrin, (AF).


Regional projektledare ulrica.winberg@regionjh.se

073-677 45 85


Lokal projektledare

berit.holter@stromsund.se

0670-167 15


Projektmedarbetare mica.lindunger@stromsund.se

076-022 12 06


Medarbetare AME

Martin Magnusson och Marlene Svensson, arbetsledare


Projektekonom

Maria Sundqvist


Regional styrgrupp

Kommunernas AME chefer med flera.


Lokal styrgrupp

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande

Karin Näsmark, socialnämndens ordförande

Magnus Ahlstrand, chef IFO

Lars Kristensen, chef Arbetsmarknadsenheten

Elisabeth Lindholm, enhetschef RCI

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: