Lyssna på sidan Lyssna

Projekt STAD – strategiskt arbete för demokrati

Projekt STAD – strategiskt arbete för demokrati, genomförde under 2021 ett antal kartläggningar i form av enkäter och intervjuer. Där synliggjordes behov av en bredare kompetensutvecklingsinsats kring strategiskt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Kompetensutveckling

Projektet möjliggör riktade kompetensutvecklingsinsatser för såväl definierade målgrupper samt deltagare ur kommunala verksamheter.


Under 2022 och första delen av 2023 pågick en utbildningsinsats i form av en nanoutbildning som når ut till alla kommunanställda genom regelbundna utskick via e-post.


Att höja medvetenhet och kunskap i den här frågan är en viktig del i ett strategiskt förebyggande arbete. Nanoutbildningen kan också ses som en kunskapshöjande insats för kommuninvånarna, eftersom Strömsunds kommun är den största arbetsgivaren med över 1400 anställda.

Vad är nanoutbildning?

NanoLearning bygger på forskning som visar att de viktigaste faktorerna för inlärning är repetition, reflektion och förstärkning av kunskap över tid. Lärande kräver också en kontinuitet för att kunskapen ska stanna kvar.


Metoden har fokus på kompetenshöjning och beteendeförändrande inlärning. Genomförandeformen möjliggör också att effekterna man vill uppnå blir mätbara.

Brottsförebyggande arbete

Att aktivt arbeta för demokratin och förhindra radikalisering och våldsbejakande extremism, bör ses som en naturlig del i det kommunala brottsförebyggande arbetet. Det bygger på den nationella strategin mot radikalisering och våldsbejakande extremism.


Kompetensutveckling är en avgörande framgångsfaktor för allt förebyggande arbete. Även under 2023 har projektet fokus på kompetensutveckling för tjänstepersoner på både strategisk och operativ nivå.

Bakgrund till projektet: En nationell strategi

Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har en nationell strategi mot terrorism som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Strategins syfte är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att förebygga våldsbejakande extremism och motverka terroristbrottslighet.


Ur ett glesbygdsperspektiv kan detta ha sina utmaningar, inte minst när det gäller resurser. Kommunen ska också arbeta för att minska otrygghet och social oro i samhället. Projekt STAD är en av flera viktiga delar i detta arbete. Många insatser görs löpande, och har gjorts över tid, men det finns ett behov av ett stärkt förebyggande arbete och gemensamma riktlinjer för att bemöta eventuella yttringar av radikalisering och våldsbejakande extremism.


Strömsunds kommuns strategi ska också kunna inspirera och utgöra ett stöd för andra små glesbygdskommuner i deras arbete för bibehållen demokrati, och mot alla former av radikalisering och våldsbejakande extremism.

Läs mer om det beviljade projektet på Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare

Strömsunds kommun, projektet finns organisatoriskt under Resurscentrum (RC), Framtids- och utvecklingsförvaltningen.

Logotyp för Center mot våldsbejakande extermism
Logotyp för projekt STAD

Fakta

Projektperiod

Från och med 2021 till och med 2023.


Finansiering

Stöd från Center mot våldsbejakande extremism, CVE.


Projektledare

Ylfva Wistrand


Lokal samordnare mot våldsbejakande extremism

Elisabeth Lindholm


Handläggare

Marie Lidberg


Projektmedarbetare

Mattias Mårtensson

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: