Lyssna på sidan Lyssna

Så fattar kommunen beslut

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteperson. Vem eller vilka som fattar besluten beror på vad det är för fråga eller ärende. Så här brukar processen oftast gå till.

Ett ärende kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteperson, från en förvaltning eller från någon annan nämnd i kommunen. Det kan exempelvis vara en remiss från en statlig myndighet där de ber kommunen att komma med synpunkter på en lagändring, en utredning eller en detaljplan.

Registrering och diarieföring

All post, som inte är av ringa betydelse, diareförs och registreras i kommunens diarium. Handlingarna får en datumstämpel och ett unikt diarienummer för att vi ska kunna hålla reda på alla ärenden och söka bland dem.

Beredning

Under beredningen av ett ärende tar tjänstepersoner från ansvarig förvaltning fram de underlag som behövs för att nämnden ska kunna fatta beslut. Vi tittar på bakgrund, lämnar ett yttrande samt förslag till beslut. Hur omfattande beredning som krävs beror på typ av ärende.


Ibland behövs det synpunkter från andra med specialkunskaper, då kan tjänstepersonen skicka ärendet på remiss eller för yttrande.

Sammanträde och beslut

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet.


Alla beslut som fattas i kommunfullmäktige, har först behandlats i kommunstyrelsen. Det innebär att det kan krävas många sammanträden innan slutgiltigt beslut. Det kan låta ineffektivt, men är ett sätt att säkerställa att allt går rätt till enligt god demokratisk ordning. Allmänheten kan med stöd av offentlighetsprincipen granska vår handläggning av ärenden.

Beslut på delegation

Vissa beslut fattas på delegation. Det innebär att en styrelse eller nämnd överlåter åt andra att fatta beslutet. Exempelvis:

  • En grupp av ledamöter eller ersättare.
  • En ledamot eller en ersättare.
  • En tjänsteperson.

Delegationsbeslut är jämställda med en nämnds beslut, de protokollförs därför alltid.

Beslutet meddelas

Nämndsekreteraren skickar beslutet till de som berörs samt till kommunens tjänstepersoner som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Protokoll och justering

Vid varje sammanträde skrivs ett protokoll. Det granskas av ordförande och ytterligare en eller två justeringspersoner som intygar att allt är korrekt och riktigt formulerat.


Protokollet blir nu offentligt och publiceras på kommunens officiella anslagstavla.

Till protokoll på officiella anslagstavlan

Överklaga beslut

Den som tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan överklaga det inom tre veckor från att beslutet blev anslaget på officiella anslagstavlan.

Läs mer om att överklaga kommunens beslut

Arkivering

När ett ärende är slutbehandlat blir det avslutat och arkiverat.

Eventuell fortsatt process

Om beslutet exempelvis innebär vidare åtgärd eller nytt uppdrag kan processen starta om från början igen.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: