Lyssna på sidan Lyssna

Boendeformer enligt LSS

För dig som har en funktionsnedsättning och stora behov av hjälp finns olika typer av bostad med särskild service.

Boende för barn och ungdomar

Unga med omfattande funktionsnedsättning kan vara i familjehem eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar. Insatsen ges när flickan eller pojken behöver bo någon annanstans än i föräldrahemmet. Familjehem eller elevhem är sådana alternativa boendeformer. Det ska vara ett komplement till föräldrahemmet, både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

Bostad med särskild service för vuxna

För dig som har en funktionsnedsättning och stora behov av hjälp finns olika typer av bostad med särskild service. Huvudformerna är servicebostad och gruppbostad.

Gruppbostad

En gruppbostad är vanligtvis några bostäder som har gemensamma utrymmen. Där skan du få stöd, service och omvårdnad alla tider på dygnet. Gruppbostad passar för dig som har stora behov omvårdnad och service och behöver personal hela tiden. Du ska också få hjälp att utveckla dina intressen och delta i aktiviteter i samhället.

Servicebostad

Servicebostäder är bostäder som är geografiskt samlade och är en mellanform mellan gruppbostad och boende i egen lägenhet. Du som bor där får stöd visst stöd genom fast anställd personal.

Insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

 

§ 9 Insatserna för särskilt stöd och service är

 • rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder
 • biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)
 • ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

 

§ 10 I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.

Grupp- och servicebostäder

 • Lövbergavägen, Strömsund
 • Pumphusgatan, Strömsund
 • Solkragen, Hammerdal
 • Strömsvägen, Strömsund
 • Tingvallagruppen, Strömsund
 • Utsikten, Strömsund

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: